Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας (εξελίξεις και LIVE δηλώσεις)

Το κείμενο της Διακήρυξης των Αθηνών -Κυβ. πηγές: Για πρώτη φορά Ελλάδα-Τουρκία δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και «ήρεμα νερά»

Τη Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας Ελλάδας-Τουρκίας υπέγραψαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κυβερνητικές πηγές σχετικά με τη Διακήρυξη Φιλίας και Καλής Γειτονίας των Αθηνών αναφέρουν τα εξής:

-Ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελλάδα και Τουρκία – με τις υπογραφές του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας δεσμεύονται σε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας και σε «ήρεμα νερά».

-Συγκεκριμένα, στη Διακήρυξη υπογραμμίζεται η σημασία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο και δίνεται έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης.

-Επιπλέον, η Διακήρυξη καθορίζει τις αρχές και τα ορόσημα του ελληνοτουρκικού διαλόγου και των επαφών στη βάση των τριών αξόνων που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: Πολιτικός διάλογος (για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στον οποίο εντάσσονται οι διερευνητικές επαφές), θετική ατζέντα (η οποία διαρκώς θα εμπλουτίζεται), Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για τη μείωση «αδικαιολόγητων πηγών έντασης. καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές»).

-Είναι μια δήλωση προθέσεων στην οποία και η Τουρκία δεσμεύεται για στους στόχους του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της φιλικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

-Υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση αποφυγής δηλώσεων και ενεργειών που υπονομεύουν το πνεύμα και το γράμμα της Διακήρυξης ή θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

-Η γειτονική χώρα δεσμεύεται στην επίλυση όποιας διαφωνίας προκύψει με την Ελλάδα με φιλικό τρόπο είτε με απευθείας διαβουλεύσεις με τη χώρα μας, είτε με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

-Η Διακήρυξη των Αθηνών δεν αναιρεί τις νομικές θέσεις των δύο χωρών.

Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.E. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Α.E. κ. Recep Tayyip Erdoğan, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (που αποκαλούνται από κοινού «τα Μέρη»), έχοντας προεδρεύσει της 5ης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας την 7η Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα, σε πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας,

PP1. Αναγνωρίζοντας την ανανεωμένη βούληση για συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών,

PP2. Υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την ευημερία και τη δυναμική της περιοχής,

PP3. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού προς όφελος και των δύο κοινωνιών σε κλίμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

PP4. Επιδιώκοντας ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω των υφιστάμενων θεσμικών μηχανισμών,

PP5. Τονίζοντας ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας, αμφότερα τα Μέρη, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις τους, θα καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις,

PP6. Υπογραμμίζοντας ότι για την προώθηση της εν λόγω θετικής ατμόσφαιρας και ατζέντας, αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων σε κάθε επίπεδο με προσέγγιση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων,

PP7. Υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ των θεμελιωδών σκοπών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των παγκοσμίως αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η φιλική συνεργασία μεταξύ των κρατών,

PP8. Έχοντας αποφασίσει να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση και να επιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

PP9. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης,

PP10 Τονίζοντας ότι και τα δύο Μέρη θα προσεγγίσουν τις σχέσεις τους με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ευημερία και στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο γειτονικών λαών τους, τονίζοντας περαιτέρω ότι προς τούτο, υπό το φως της επιτευχθείσας σημαντικής προόδου σχετικά με την προώθηση της θετικής ατζέντας σε οικονομικά και εμπορικά θέματα μέσω του Κοινού Σχεδίου Δράσης, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν επιπρόσθετα θέματα συνεργασίας,

Συμφώνησαν στα κάτωθι:

OP1. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε συνεχείς εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:

(Α) Πολιτικός Διάλογος:

σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος
Διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες

(Β) Θετική Ατζέντα, στο πλαίσιο του ενισχυμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει μέτρα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επιχειρηματικότητας-οικονομίας, τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας, επιστήμης και τεχνολογίας, γεωργίας, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, νεολαίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού και όποιον άλλον τομέα συμφωνηθεί από κοινού, με στόχο την επίτευξη σημαντικών και συγκεκριμένων παραδοτέων, εξορθολογίζοντας και επικαιροποιώντας συνεχώς την ατζέντα, με δομημένο τρόπο και νέα θέματα.

(Γ) Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνουν μέτρα στον στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλλαν στην εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές,

OP2. Τα Μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της Διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους.

OP3. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η Διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεσμευτική για τα Μέρη κατά το Διεθνές Δίκαιο. Καμία πρόνοια της Διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα Μέρη.

Έγινε στην Αθήνα, την 7η Δεκεμβρίου 2023, σε δύο αντίγραφα, καθένα στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, με όλα τα κείμενα να θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Τα βασικά σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα, πρόθεση των δύο χωρών να αναζητήσουν νέους ρόλους στις μεταξύ τους σχέσεις. Αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα. Πανδημία, πόλεμο που προκάλεσε κρίσεις, αλλά και καταστροφές. Ταυτόχρονα υπάρχουν και περιφερειακές συγκρούσεις. Οι διμερείς μας σχέσει;ς γνώρισαν διακυμάνσεις που κάποιες στιγμές τις απείλησαν επικίνδυνα την ασφάλεια και την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο.• Σε πιο ήρεμο μονοπάτι. Τουρκία και Ελλάδα οφείλουν να ζουν ειρηνικά. Και αν οι διαφορές δεν γεφυρώνονται να μην παράγουν εντάσεις.

• Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει Πολιτικός διάλογος θετική ατζέντα και μέτρα εμπιστοσύνης
• Bρισκόμαστε για 3 φορά μέσα σε 6 μήνες.
• Στο μεταναστευτικό διαπιστώσαμε τη μείωση των ροών το τελευταίο διάστημα και είναι αποτέλεσμα και της συνεργασίας των δύο χωρών. Η Ελλάδα ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση της ευρωπαϊκής επιτροπής οι Τούρκοι και οι οικογένειες τους να επισκέπτονται για 10 μέρες το χρόνο τα νησιά μας. Τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας των δύο λαών. Γέφυρα επικοινωνίας είναι και οι μειονότητες των δύο λαών.
• Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο.
• Απόλυτος σεβασμός στην εδαφική κυριότητα των κρατών, έμφαση στην προστασία των αμάχων.
• Διαφωνούμε στο κυπριακό, για εμάς δεν υπάρχει άλλη λύση από τον ΟΗΕ, να συνεχιστεί ο διάλογος από το 2017.• 100 χρονιά μετά τη συνθήκη της Λοζάνης συνάπτεται διακήρυξη καλών σχέσεων και φιλίας.
• Την υπογράψαμε πριν από λίγο επιβεβαιώνει μία σχέση φιλίας των δύο χωρών. Με βάση αυτές τις παραδοχές θα προχωρήσουμε και στα επόμενα βήμα. ΝΑ επεκτείνουμε τα μέτρα εμπιστοσύνης.
• Να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
• Να επισκεφθώ την Αγκυρα μέσα στην άνοιξη.
• Η γεωγραφία και η ιστορία μας έφεραν να ζούμε στην ίδια γειτονιά και βρεθήκαμε ο ένας απέναντι στον άλλο.
• Αισθάνομαι ιστορικός χρέος να φέρουμε τα δύο κράτη δίπλα δίπλα όπως είναι τα σύνορά μας
• Μετά τα ήρεμα νερά να χτίσουμε ένα άυριο ειρήνης προόδου και συνεργασίας και να φυσήξει ούριος άνεμος.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη συναντά αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έφτασε στην Αθήνα το πρωί, για επίσκεψη εξπρές για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος πήγε με τα πόδια με τη συνοδεία του από το Προεδρικό Μέγαρο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης κατέβηκε τα σκαλιά, τον υποδέχθηκε και ανέβηκαν μαζί ως την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Φωτογραφήθηκαν και μπήκαν στο εσωτερικό για τη συνάντησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Τούρκος πρόεδρος οδηγήθηκε απευθείας στο Προεδρικό Μέγαρο όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού», είπε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στην ΠτΔ, προτού οδηγηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε πριν από λίγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον Τούρκο Πρόεδρο υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή χειραψία και σύντομη συνομιλία.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, περίπου στις 13:00, θα κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στα τουρκικά ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του διαλόγου τους μπροστά στις κάμερες. «Να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα έπειτα από έξι χρόνια.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η επίσκεψή του αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα πορεία στις σχέσεις των δυο χωρών, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συναντήσεις και τόνισε ότι είναι καλύτερο για το μέλλον και των δυο χωρών να μιλήσουμε για το γεμάτο μέρος του ποτηριού.

Οι δύο πολιτικοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Τα τραγικά συμβάντα που έζησαν οι χώρες μας φέτος έγιναν αφορμή, για να αποδειχθεί ξανά ότι το αίσθημα αλληλεγγύης και η επίδειξη ανθρωπιάς κάτω από δύσκολες συνθήκες είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς», τόνισε στις δηλώσεις της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενη προς τον Ερντογάν.

Στα τουρκικά ευχαρίστησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το τέλος του διαλόγου τους μπροστά στις κάμερες. «Να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα έπειτα από έξι χρόνια.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η επίσκεψή του αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα πορεία στις σχέσεις των δυο χωρών, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συναντήσεις και τόνισε ότι είναι καλύτερο για το μέλλον και των δυο χωρών να μιλήσουμε για το γεμάτο μέρος του ποτηριού

«Τα τραγικά συμβάντα που έζησαν οι χώρες μας φέτος έγιναν αφορμή, για να αποδειχθεί ξανά ότι το αίσθημα αλληλεγγύης και η επίδειξη ανθρωπιάς κάτω από δύσκολες συνθήκες είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς», τόνισε στις δηλώσεις της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενη προς τον Ερντογάν.

«Η διαπίστωση αυτή αποτελεί ισχυρή βάση, για να στηριχθεί η αμοιβαία πολιτική βούληση για την εδραίωση ενός κλίματος, που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή εντάσεων στις διμερείς μας σχέσεις», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Εάν αναλογιστούμε το τι γίνεται στον περίγυρό μας, είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, προς όφελος και των δύο λαών μας αλλά και της ευρύτερη περιοχής» τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την ώρα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, από νωρίς το πρωί πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Kλειστός θα παραμείνει σήμερα, από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό, με εντολή της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Κλειστοί και οι σταθμοί του Μετρο «Κατεχάκη», «Μέγαρο Μουσικής» και «Ευαγγελισμός».

Οι συρμοί θα διέρχονται από του συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

ΠΗΓΗ: enikos.gr | newsbeast.gr | protothema.gr | newsroom | iefimerida.gr | eurokinissi