Ο Ελληνισμός ως Σύστημα Αξιών

“Ως ιδεολογία ο Ελληνισμός είναι ένα σύστημα Αξιών, μια κοσμοθεωρία, η οποία βασίζεται, όπως κάθε ιδεολογία, σε θεμελιακά αυτονόητα, περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρότυπα ζωής, σχέσεων ανθρωπίνων και κοινωνικών και προτείνει συγκεκριμένη “αντίληψη” του κόσμου και συγκεκριμένο τρόπο παρεμβάσεως εις αυτόν(…)

Σύμφωνα με αυτή τη θέση μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα: Είναι δυνατόν να βασίσουμε μια παιδαγωγική θεωρία στα Αυτονόητα και στο Σύστημα Αξιών της ιδεολογίας του Ελληνισμού; Η δική μας θέση είναι σαφώς πως μπορούμε!” (Μαρία Τζάνη, Το Ιδεολογικό Μήνυμα του Ελληνισμού στην Αγωγή του Ανθρώπου, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1998).