Οι ανυπότακτοι μπορούν ελεύθερα να μεταβούν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Για όσους ομογενείς-ανυπότακτους επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει να σημειωθεί ότι  βάσει του άρθρου 4 του Νόμου 3257/29-7-04 προβλέπεται η είσοδος ανυπότακτων στην Ελλάδα τριάντα μέρες κατ’ έτος, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα όπως πόλεμοι, θεομηνίες κ.τ.λ.

Επίσης, οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών, που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απαλλάσσονται από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης. Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Υπό προϋποθέσεις οι ανυπότακτοι εξωτερικού έχουν δικαίωμα εξαγοράς μέρους της θητείας τους. Με 1.000 ευρώ το μήνα θα κοστίζει εφεξής η εξαγορά του 6μηνου πρόσθετης θητείας για τους ανυπότακτους. Αυτή είναι και η μόνη αλλαγή στη νομοθεσία για όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Με την ευκαιρία να θυμίσουμε πως για τους στρατεύσιμους, εφέδρους και ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη και δεν παρουσιάζονται στις Μονάδες Κατάταξης, τα Στρατολογικά Γραφεία αποστέλλουν επείγοντα έγγραφα αναζήτησής τους στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξακριβώσουν τους λόγους της μη κατάταξής τους. Σε περίπτωση που από τις απαντήσεις των αστυνομικών υπηρεσιών δεν προκύψουν στοιχεία για τους αναζητούμενους ή αυτά που θα προκύψουν δεν είναι επαρκή για τον εντοπισμό τους, τα Στρατολογικά Γραφεία απευθύνονται και σε άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την άντληση περισσοτέρων και ακριβέστερων στοιχείων.

Η όλη διαδικασία της αναζήτησης των προσώπων της κατηγορίας αυτής δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία υποχρέωσης για κατάταξη. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα τα Στρατολογικά Γραφεία διενεργούν αλληλογραφίες και υπομνήσεις στις αρχές για τον εντοπισμό των μη καταταγέντων. Μετά την παρέλευση του 6μήνου τα Στρατολογικά Γραφεία κηρύσσουν ανυπότακτους τους μη καταταγέντες στρατευσίμους και εφέδρους που δεν εντοπίστηκαν και ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Στο μεταξύ, ένας αριθμός ομογενών και Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού εντάσσονται στην κατηγορία αυτή καθώς είτε μετανάστευσαν στο εξωτερικό πριν μκληθούν να παρουσιαστούν στο στρατό είτε έφυγαν για σπουδές στο εξωτερικό και δεν επέστρψαν στην πατρίδα. Για όσους Έλληνες του εξωτερικού ή ομογενείς έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανυποταξία διακόπτεται:

Με τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας του ανυπότακτου.

Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη σύλληψη για την ανυποταξία.

Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου στην αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή.

Με την κρίση του ανυποτάκτου, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακαταλλήλου για στράτευση ή με τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας.

Διαβατήρια ανυπότακτων

Διαβατήριο αποκτούν όσοι από τους ανυπότακτους εξωτερικού το έχουν στερηθεί και αναγκάζονται να ζουν ουσιαστικά παράνομα σε αρκετές χώρες ή να αναζητούν ξένη υπηκοότητα. Με το νέο νόμο επιτρέπεται για πρώτη φορά η χορήγηση διαβατηρίων πενταετούς διάρκειας και για την Ελλάδα στους ανυπότακτους εξωτερικού. Επίσης, ρυθμίζονται οριστικά τα θέματα που αφορούν τους προερχομένους από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ με τη χορηγήση τριετούς αναβολής, τρίμηνης μειωμένης θητείας καθώς και απαλλαγής για όσους γράφονται στα μητρώα αρρένων μετά την ηλικία των 35 ετών.

Παλαιότερα, το διαβατήριο έφερε ένδειξη ότι ο κάτοχος είναι ανυπότακτος, η οποία όμως κρίθηκε παράνομη από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή ενδιαφερομένων στην Αρχή, αλλά και στον Συνήγορο του Πολίτη καταγγέλλοντας ότι δεν είναι νόμιμη η εγκύκλιος της Διεύθυνσης E3 του υπουργείου Εξωτερικών προς τις Προξενικές Αρχές που ορίζει μεταξύ άλλων ότι στα διαβατήρια ανυπότακτων του εξωτερικού αναγράφεται σχετική ένδειξη ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Μόνιμος κάτοικος θεωρείται όποιος έχει την κατοικία του στο εξωτερικό για 11 χρόνια ή εργάζεται και κατοικεί εκεί επί μια 7ετία. Παλαιότερα, η νομοθεσία χαρακτήριζε μόνιμο κάτοικο όποιον είχε γεννηθεί ή κατοικούσε στο εξωτερικό μέχρι το 11ο έτος της ηλικίας του.