Λιγότεροι επισκέπτες στα Ελληνικά Μουσεία

Μείωση των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας κατά 3,2% και μείωση των εισπράξεων κατά 22,1% κατέγραψε τον Μάιο εφέτος, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, η Ελληνική…
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ενώ, το α΄ πεντάμηνο παρατηρείται αύξηση 1,6% στους επισκέπτες, αλλά μείωση 24% στις εισπράξεις, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, επίσης παρατηρείται τον Μάιο μείωση των επισκεπτών κατά 0,3%, καθώς και μείωση των εισπράξεων σε ποσοστό 19,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Κατά το α΄ πεντάμηνο, παρατηρείται αύξηση 20,3% στους επισκέπτες, αλλά μείωση 22,2% στις εισπράξεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.