Εως 7/10 οι αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά από σήμερα, με καταληκτική ημερομηνία την 7η Οκτωβρίου 2012.Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσηςτου εξωτερικού για το σχολικό έτος 2012-2013 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr .Υπογραμμίζεται επίσης, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση) θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΙΠΟΔΕ, μέσα σε διάστημα τριών ημερών, από την αρχική επιλογή του υποψηφίου.ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:

α) έχουν τριετή εκπαιδευτική υπηρεσία (να έχουν διδάξει) σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2012 από το ΦΕΚ διορισμού.

β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης.

γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών.

2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών γίνεται για ένα σχολικό έτος. Δυνατότητα παράτασης με ή χωρίς την καταβολή επιμισθίου υπάρχει, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για τις παρατάσεις.

Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η απόσπαση και η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου, και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην απόσπαση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.

Η ανάληψη υπηρεσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού θα πρέπει να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της απόφασης απόσπασής του.