Η Ελλάδα παρούσα στη Χιλή-PRESENCIA DE GRECIA EN CHILE-GGRΙCIA PRESENTE NO CHILE

Αυτές τις μέρες τα ΜΜΕ, αναφέρονται συχνά στην Ελλάδα και κάθε φορά πιο αρνητικά. Απαντώντας σε αυτή τη συμπεριφορά, ο δραστήριος και ακούραστος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Χιλής, Μάριος Μανκούσος διοργάνωσε στις 7 Οκτωβρίου τ.έ. δραστηριότητες υπέρ της Ελλάδος στις πόλεις όπου λειτουργούν Ελληνικές Κοινότητες, με τον τίτλο «Η Ελλάδα πάντα παρούσα, η Ελλάδα αναζωογονεί τον κόσμο».

Οι δραστηριότητες αυτές περιέλαβαν ομιλίες, παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών χορών, άρθρα στις τοπικές εφημερίδες για την Ελλάδα κ.ά. , με αξιόλογη συμμετοχή και φιλελλήνων.  Στο Σαντιάγο π.χ., με τη συμπαράσταση του Σ.Α.Ε., έγινε λειτουργία στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά την οποία πομπή αυτοκινήτων με ελληνικές σημαίες διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους του Σαντιάγο μέχρι την έδρα της Ελληνικής Κοινότητας. Εκεί, είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου και επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο Σέρβιος επίσκοπος Σεβ. Anfilohije με τον ιερέα της πρωτεύουσας Ιγνάτιο, η Πρέσβης της Ελλάδος στη Χιλή,

Εξοχότατη κυρία Αγλαΐα Μπαλτά, η Πρόξενος κυρία Βαγιανή Γκαϊδατζή και εκπρόσωποι όλων των ελληνικών οργανώσεων, πρωτοστατώντας η Ελληνική Κοινότητα, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα και το Χιλιανο-Ελληνικό Ινστιτούτο του Σαντιάγο. Ακολούθησε ένα καλλιτεχνικό-πολιτιστικό πρόγραμμα, στο οποίο

ιδιαίτερη συμμετοχή είχαν τα χιλιανά δημοτικά σχολεία – Σχολείο Δημοκρατία της Ελλάδος από το Puente Alto και τα Σχολεία Κωνσταντίνος (πρώην Δημοκρατία της Κύπρου) και Πλάτων του Σαντιάγο -, μαθητούδια των οποίων παρουσίασαν χιλιανούς και ελληνικούς χορούς χωρίς βέβαια να λείψει ο χορός του Ζορμπά.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι δραστηριότητες των πιο απόμακρων Ελληνικών κοινοτήτων, της Arica στο Βορρά όπου παρουσίασαν γιγαντογραφίες ελληνικών τοπίων  αι μαθητές τοπικών σχολείων και φιλέλληνες εκτέλεσαν ελληνικούς χορούς και της Punta Arenas, στο Νότο, που κατάφερε την δημοσίευση άρθρων για την

Ελλάδα και στις δύο τοπικές εφημερίδες.

PRESENCIA DE GRECIA EN CHILE

CONSEJO DE LOS GRIEGOS EN EL EXTERIOR

Región de América Central y Sur

Octubre 2012

Av. El Cortijo 2410, Conchalí

Santiago, Chile

Tel. +56 2 6244395

Actualmente, los medios de comunicaciσn, con mucha frecuencia,

presentan informaciσn acerca de Grecia, cual mαs negativa.

En respuesta a esta actitud, el activo e incansable Presidente de

la Federaciσn de las Colectividades Helιnicas de Chile, Mario

Mancusos, organizσ para el 7 de octubre reciιn pasado,

actividades de apoyo a Grecia, llevadas a cabo en las ciudades

donde funcionan Colectividades Helιnicas, con el tνtulo “Grecia

siempre presente, Grecia vida del mundo”.

En estas manifestaciones, hubo discursos, presentaciσn de danzas

tνpicas griegas, artνculos acerca de Grecia en los diarios locales, y

otros, con gran participaciσn de filohelenos.

En Santiago, por ejemplo, con el apoyo del S.A.E., se efectuσ una

misa en la Iglesia de los Santos Constantino y Helena. Luego un

desfile de autos con banderas griegas hasta la sede de la

Colectividad Helιnica, atravesando el centro de Santiago. Hubo

gran afluencia de pϊblico, que llenσ el espacio de la Colectividad,

estando presentes el obispo de Serbia

 , Monseρor Anfilohije,

acompaρado por el Reverendo Pater Ingnatios,

la Embajadora de

Grecia en Chile, Excma. Sra. Aglaνa Baltα, la Encargada de la

Oficina Consular, Sra. Vaianν Gaidatzν, representantes de todas las

organizaciones helιnicas, encabezadas por la Colectividad

Helιnica, las Damas Philσptojos y el Instituto Chileno Helιnico de

Santiago.

Se desarrollσ un programa artνstico-cultural, en el cual tuvieron

destacada participaciσn las escuelas primarias chilenas: Escuela

Repϊblica de Grecia, de Puente Alto, Escuela San Constantino (ex

Repϊblica de Chipre) y Escuela Platσn, de Santiago, niρos de las

cuales presentaron bailes chilenos y griegos, entre los cuales no

podνa faltar el “Zorba”.

Destacamos la participaciσn de las Colectividades mαs extremas,

Arica, en el norte –en donde se exhibieron gigantografνas de

Grecia, y alumnos de escuelas y grupos chilenos presentaron

danzas griegas-, y Punta Arenas, en el sur –que logrσ la

publicaciσn de artνculos acerca de Grecia en los dos diarios de la

ciudad-.

GGRΙCIA PRESENTE NO CHILE

CONSELHO DOS GRIEGOS NO EXTERIOR

Regiγo

  Sul

Outubro 2012

Av. El Cortijo 2410, Conchalí

Santiago, Chile

Tel. +56 2 6244395

Atualmente, os meios de comunicaηγo, com muita frequκncia,

apresentam informaηγo sobre a Grιcia, qual delas mais

negativa.

Em resposta a esta atitude, o ativo e incansαvel Presidente da

Federaηγo das Coletividades Helκnicas do Chile, Mario

Mancusos, organizou para o dia 07 de outubro ϊltimo, uma

atividade de apoio para a Grιcia, realizada nas cidades onde

existem Coletividades Helκnicas, com o tνtulo “Grιcia sempre

presente, Grιcia vida do mundo”.

Nestas manifestaηυes, houve discursos, apresentaηγo de danηas

tνpicas gregas, artigos sobre a Grιcia nos jornais locais, e outros,

com grande participaηγo de filos-helenos.

Em Santiago, por exemplo, com o apoio da S.A.E., se efetuou

uma missa na Igreja dos Santos Constantino e Helena. Logo em

seguida houve um desfile de carros com bandeiras gregas atι a

sede da Coletividade Helκnica, atravessando o centro de

Santiago. Houve grande afluκncia de pϊblico, que lotou o

espaηo da Coletividade, estando presentes o bispo de Sιrvia

,

Monsenhor

Anfilohije, acompanhado pelo Reverendo Pater

Ingnatios,

a Embaixadora de Grιcia no Chile, Exma. Sra. Aglaνa

Baltα, a Encarregada do Escritσrio Consular, Sra. Vaianν Gaidatzν,

representantes de todas as organizaηυes helκnicas,

encabeηadas pela Coletividade Helκnica, as Damas Philσptojos e

o Instituto Chileno Helκnico de Santiago.

Desenvolveu-se um programa artνstico-cultural, no qual tiveram

destacada participaηγo as escolas primαrias chilenas: Escola

“Repϊblica da Grιcia”, de Puente Alto, Escola “San Constantino”

(ex Repϊblica de Chipre) e Escola “Platσn”, de Santiago, crianηas

das referida escolas que apresentaram danηas chilenas e gregas,

entre as quais nγo podia faltar o “Zorba”.

Destacamos a participaηγo das Coletividades mais extremas,

Arica, no norte – onde se exibiram gigantografias da Grιcia, e

alunos das escolas e grupos chilenos apresentaram danηas

gregas-, e Punta Arenas, no sul –que conseguiu a publicaηγo de

artigos sobre a Grιcia nos dois jornais da cidade-.