Οι “Ανεξάρτητοι Έλληνες” έθεσαν σε διαβούλευση Σ/Ν για την Ψήφο των Αποδήμων

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Για διαβούλευση στην Ομογένεια έδωσε σήμερα Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, Πρόταση Νόμου για την ψήφο των Αποδήμων το κόμμα των “Ανεξάρτητων Ελλήνων”. Με την πρότασή τους προτείνουν:

1)  Τη Δημιουργία  Εκλογικών Περιφερειών  Εξωτερικού  [τεσσάρων (4): Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας  και Ασίας – Αφρικής].

2) Υποχρεωτική   Συμμετοχή   στα   ψηφοδέλτια   Επικρατείας   των   συνδυασμών   κομμάτων   ή   συνασπισμών κομμάτων  έξι (6) τουλάχιστον υποψηφίων από τους Έλληνες του Εξωτερικού.

3) Παραχώρηση έξι (6) βουλευτικών εδρών από τις δώδεκα (12) έδρες Επικρατείας στους Αποδήμους.

4) Γραμματέας   απόδημου   Ελληνισμού   να   ορίζεται   πρόσωπο   προτεινόμενο    από   την   πλειοψηφία   των οργανώσεων  Αποδήμων,  με πενταετή  θητεία,  κατόπιν  απόφασης  της  αρμόδιας  επιτροπής  της  βουλής,  η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτής.

5) Ενσωµάτωση      των  αποτελεσµάτων   της  ψηφοφορίας   του  εξωτερικού,   στα  γενικά   αποτελέσµατα   της ψηφοφορίας της Χώρας.

Επίσης την Επιστολική αλλά και την Ηλεκτρονική Ψήφο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Οι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»   πιστοί στις δεσμεύσεις μας, έχουμε ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή μας να καταθέσουμε   πρόταση   νόμου   στο   Ελληνικό   Κοινοβούλιο,   για   την   κατοχύρωση   της   άσκησης   του   εκλογικού δικαιώματος κατά τις Γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Απόδημους Έλληνες και της εκλογής αντιπροσώπων τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οι  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ   ΕΛΛΗΝΕΣ»   έχουν   ήδη  ετοιμάσει   σχέδιο   πρότασης   Νόμου   για  κατάθεσή   του  στο Κοινοβούλιο και είμαστε ολόθερμα υπέρ της εκπροσώπησης των αποδήμων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και του δικαιώματος της ψήφου τους και την συμμετοχή στα κοινά της Πατρίδας μας και στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών  με  την  Πατρίδα,  καθώς  και  στην  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  του  απόδημου  Ελληνισμού,  ειδικά  στην παρούσα περίοδο που δοκιμάζεται σκληρά η Πατρίδα μας.

Το άρθρο 108 του Συντάγματος (μετά την αναθεώρηση το έτος 2001)  προβλέπει: “1. Το Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική  προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια.  ” 2. Νόμος   ορίζει  τα  σχετικά   με  την  οργάνωση,   τη  λειτουργία   και  τις  αρμοδιότητες   του  Συμβουλίου   Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.”

Το αναθεωρημένο  άρθρο 51 παρ. 4 προβλέπει επίσης:   Οι βουλευτικές  εκλογές διενεργούνται  ταυτόχρονα σε ολόκληρη  την  Επικράτεια.  Νόμος  που  ψηφίζεται  με την  πλειοψηφία  των  δύο  τρίτων  του  όλου   αριθμού  των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος  με επιστολική  ψήφο ή άλλο πρόσφορο  μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια.”

Το  επίσης  αναθεωρημένο   άρθρο  54  προβλέπει:  1.  Το  εκλογικό  σύστημα  και  οι  εκλογικές  περιφέρειες ορίζονται  με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες  εκλογές,  εκτός και αν προβλέπεται  η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες  εκλογές  με  ρητή  διάταξη  που  ψηφίζεται  με  την  πλειοψηφία  των  δύο  τρίτων  του  όλου  αριθμού  των βουλευτών.”   “2. Ο αριθμός των βουλευτών  κάθε εκλογικής περιφέρειας  ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με βάση το νόμιμο  πληθυσμό  της περιφέρειας  που προκύπτει,  σύμφωνα  με την τελευταία  απογραφή,  από τους εγγεγραμμένους  στα οικεία δημοτολόγια,  όπως νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα  της απογραφής θεωρείται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής  της.”     3. Μέρος  της Βουλής,  όχι μεγαλύτερο  από το ένα εικοστό  του όλου αριθμού  των βουλευτών, μπορεί να εκλέγεται ενιαίως σε ολόκληρη την Επικράτεια, σε συνάρτηση με τη συνολική εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στην Επικράτεια, όπως νόμος ορίζει”.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα του    αναθεωρημένου Ελληνικού Συντάγματος, υπάρχουν απόψεις από Συνταγματολόγους  και γενικά Νομικούς  και διατυπωθείσα  άποψη του Επιστημονικού  Συμβουλίου  της Βουλής,  ότι δεν  είναι  δυνατή  υπό  τις  παρούσες  συνθήκες  η δημιουργία  εκλογικών  περιφερειών  εξωτερικού  και  η κατανομή βουλευτικών εδρών σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 54 του Συντάγματος ή και ακόμη αν ήταν δυνατό να καθιερωθούν  εκλογικές περιφέρειες  εξωτερικού,  δεν θα ήταν δυνατό να κατανεμηθούν  έδρες σε αυτές, λόγω  της  έλλειψης   προηγούμενης   απογραφής   και  υπολογισμού   του  νόμιμου   πληθυσμού,   βάσει  του  οποίου κατανέμονται   στις  περιφέρειες   οι  βουλευτικές   έδρες  και  η  εγγραφή  στα  οικεία  δημοτολόγια   μιας     εκλογικής περιφέρειας, κατά το άρθρο 54 παρ. 2.

 Επειδή το θέμα αυτό θα έπρεπε να τεθεί, λόγω   της επικείμενης  Συνταγματικής  Αναθεώρησης  για το 2013 που προβλέπεται  να ανοίξει η σχετική συζήτηση,  αλλά ενδεχομένως   να τοποθετηθεί   ακόμη πιο μακριά σε βάθος χρόνου.

Για αυτό και προτείνουμε να δοθεί άμεσα το παραπάνω δικαίωμα στους Απόδημούς μας και

ΘΕΤΟΥΜΕ το θέμα αυτό προς δημόσια διαβούλευση και

ΚΑΛΟΥΜΕ να τοποθετηθούν:

Όλος ο Πολιτικός Κόσμος της χώρας, ο Νομικός κόσμος της χώρας, Οι Έλληνες του Εσωτερικού και τελικά οι ίδιοι οι Απόδημοί μας.

 Παρατίθενται τα παρακάτω σημεία προς Διαβούλευση:

•     Δημιουργία  Εκλογικών Περιφερειών  Εξωτερικού  [τεσσάρων (4): Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας  και Ασίας

– Αφρικής].

•     Οι εκλογείς πρέπει:

1.      Να  είναι  γραµµένοι  στα  δηµοτολόγια   και  στους  εκλογικούς  καταλόγους  Δήµου  ή  Κοινότητας  του Ελληνικού Κράτους.

2.      Να έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και να µην έχουν στερηθεί τούτου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

•     Απογραφή  των  Ελλήνων  του  Εξωτερικού  σε  ειδικά  Δημοτολόγια  στις  κατά  τόπο  Πρεσβείες  και  Έμμισθες Προξενικές Αρχές.

•     Κατάρτιση  ειδικών  εκλογικών  καταλόγων,  κατόπιν  έγγραφης  δήλωσης  του  εκλογέα  για  την  άσκηση  του δικαιώματος σε εκλογικό τμήμα του Εξωτερικού.

•     Καταστήματα    ψηφοφορίας    χρησιμοποιούνται    κτίρια    των    Ελληνικών    πρεσβευτικών    και    έμμισθων προξενικών  αρχών, κτίρια Ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής,  ανεξάρτητα  γραφεία ιερών ναών της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα Ελληνικών Κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων Ελληνικών Οργανώσεων, εφόσον αυτά υπάγονται στην δικαιοδοσία των παραπάνω πρεσβευτικών και προξενικών αρχών. Αν τα κτίρια αυτά δεν επαρκούν, μπορεί να χρησιμοποιηθούν  κτίρια ή καταστήματα του κράτους όπου διαμένουν οι Έλληνες εκλογείς, παραχωρούμενα  από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση της οικείας Πρεσβευτικής ή Έμμισθης Προξενικής Αρχής.

•     Υποχρεωτική   Συμμετοχή   στα   ψηφοδέλτια   Επικρατείας   των   συνδυασμών   κομμάτων   ή   συνασπισμών κομμάτων  έξι (6) τουλάχιστον υποψηφίων από τους Έλληνες του Εξωτερικού.

•     Οι  υποψήφιοι   να  αποδεδειγμένα   διαμένουν   στο  εξωτερικό,   επί  μία  δεκαετία  (10ετία),  πριν  από  την ανακήρυξη και έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.

•     Παραχώρηση έξι (6) βουλευτικών εδρών από τις δώδεκα (12) έδρες Επικρατείας στους Αποδήμους.

•     Γραμματέας   απόδημου   Ελληνισμού   να   ορίζεται   πρόσωπο   προτεινόμενο    από   την   πλειοψηφία   των οργανώσεων  Αποδήμων,  με πενταετή  θητεία,  κατόπιν  απόφασης  της  αρμόδιας  επιτροπής  της  βουλής,  η οποία θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτής.

•     Ενσωµάτωση      των  αποτελεσµάτων   της  ψηφοφορίας   του  εξωτερικού,   στα  γενικά   αποτελέσµατα   της ψηφοφορίας της Χώρας.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

•     Καθιέρωση  της άσκησης  του εκλογικού  δικαιώματος  από τους Αποδήμους,  με Επιστολική  ψήφο,  η οποία ήδη  εφαρμόζεται  σε  δεκάδες  χώρες  στην  Ευρώπη,  αλλά  και  εκτός  Ευρώπης,  για  την  διευκόλυνση  των Ελλήνων του Εξωτερικού,  ιδίως λόγω του ότι σε πολλές απομακρυσμένες  περιφέρειες  του εξωτερικού,  δεν θα  υφίσταται  η  δυνατότητα  δημιουργίας     εκλογικών  τμημάτων  και  λαμβανομένου   υπόψη  επίσης  των τεράστιων αποστάσεων, σε μία ήπειρο.

•     Προαπαιτείται  έγγραφη δήλωση του εκλογέα για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος με επιστολική ψήφο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ

•     Καθιέρωση  της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος  από τους Αποδήμους,  με Ηλεκτρονική  ψήφο, η οποία ήδη εφαρμόζεται σε  χώρες στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, για την διευκόλυνση των Ελλήνων του Εξωτερικού, ιδίως λόγω του ότι σε πολλές απομακρυσμένες  περιφέρειες του εξωτερικού, δεν θα υφίσταται η δυνατότητα  δημιουργίας    εκλογικών τμημάτων και λαμβανομένου  υπόψη επίσης των τεράστιων αποστάσεων, σε μία ήπειρο.

•     Προαπαιτείται  έγγραφη δήλωση του εκλογέα για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος με επιστολική ψήφο.

•     Σύνταξη    σχετικής    Επιστημονικής     Τεχνικής    μελέτης    από    Πανεπιστημιακούς,     Επιστημονικούς     και

Τεχνολογικούς Φορείς, όσο αφορά την ασφάλεια, την  την μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

•     Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο θα προβλέπει την διαδικασία.

•     Οι Απόδημοι  Εκλογείς  θα  μπορούν  να επιλέξουν  έγκαιρα  μία  εκ των  παραπάνω    μεθόδων  άσκησης  του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ελπίζουμε  σε ένα γόνιμο και καλοπροαίρετο  διάλογο, για το καλό της Πατρίδας μας και όλου του Ελληνισμού. Στις δύσκολες  μέρες που ζει η Πατρίδα μας πρέπει όλοι οι Έλληνες σε όλα τα πλάτη και μήκη της Υφηλίου να είμαστε μια φωνή, μια ψυχή.

Θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην δημόσια διαβούλευση. Περιμένουμε τα σχόλια σας στην διεύθυνση   omogeneis@anexartitoiellines.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες  και το Σχέδιο Νόμου, http://anexartitoiellines.gr/post.php?post_id=1214