«Οι Ελληνοαμερικανοί – Ιστορία του Απόδημου Ελληνισμού των Η.Π.Α» Μέρος 64ο

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

*   Επιστολή      του υπουργού Προεδρίας, Γεωργίου Ράλλη (Αθήνα) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [24 Δεκεμβρίου 1954

 • Επιστολή      του αρχιεπισκόπου Κύπρου (Seychelles)  προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [20 Αυγούστου 1956]
 • Επιστολή      του υποψήφιου για την προεδρία Adlai Stevenson      (Chicago)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)  [7 Φεβρουαρίου 1958)
 • Επιστολή      του γερουσιαστή και υποψήφιου προέδρου John F. Kennedy      (Washington) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο(New York) [30 Αυγούστου 1960]
 • Επιστολή      του γερουσιαστή και υποψήφιου προέδρου John F. Kennedy      (Washington) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο(New York) [1 Νοεμβρίου 1960]
 • Επιστολή      του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιάκωβου (New York)  προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [ 17 Αυγούστου 1963]
 • Επιστολή      του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιάκωβου (New York)  προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [ 10 Σεπτεμβρίου 1963]
 • Επιστολή      του γερουσιαστή Hubert H. Humphrey (Washington)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New        York) [6 Οκτωβρίου 1964)
 • Επιστολή      του Προέδρου των Η.Π.Α. Lyndon B. Johnson (Washington)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New        York) [22 Οκτωβρίου 1964]
 • Επιστολή      του Προέδρου των Η.Π.Α. Lyndon B. Johnson (Washington)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New        York) [13 Νοεμβρίου1964]
 • Επιστολή      του Robert Kennedy προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [16 Δεκεμβρίου 1964)
 • Επιστολή      του Κωνσταντίνου Καραμανλή (Παρίσι) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [9 Δεκεμβρίου 1968]
 • Επιστολή      του Κωνσταντίνου Καραμανλή (Παρίσι) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [9 Φεβρουαρίου 1969]
 • Επιστολή      του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Παρίσι) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [14 Μαΐου 1969 ]
 • Επιστολή      του Προέδρου των Η.Π.Α. Richard Nixon (Washington) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο      (New York) [1 Φεβρουαρίου 1973]
 • Επιστολή      του Προέδρου των Η.Π.Α. Gerald Ford (Washington) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο      (New York) [7 Μαρτίου 1973]
 • Επιστολή      του Προέδρου των Η.Π.Α. Richard Nixon (Washington) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο      (New York) [8 Απριλίου 1973]
 • Επιστολή      του Hank McManus Hugh      επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του ομοσπονδιακού βουλευτή L. Carey      (New York)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο [2 Ιανουαρίου 1974]
 • Επιστολή      του John G. Day, επικεφαλής του τμήματος      Ελληνικών Υποθέσεων του State Department (Washington)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New        York) [9 Σεπτεμβρίου 1974]
 • Επιστολή      του ελληνοαμερικανού γερουσιαστή Paul Sarbanes      (Washington)      προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New York (2 Μαρτίου 1977)
 • Επιστολή      του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρχιεπισκόπου Μακαρίου ( Λευκωσία,      Κύπρος) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New York)      [15 Μαρτίου 1977]
 • Επιστολή      του υπουργού Εξωτερικών, Γεωργίου Ράλλη (Αθήνα) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο      (Χαλάνδρι Αττικής) [17 Μαρτίου 1978)
 • Επιστολή      του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (Παρίσι) προς τον Μπάμπη Μαρκέτο (New      York)      [21 Μαΐου (?)]

 

-1-

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

                                            ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

24 – XII – 54

 

Αγαπητέ κύριε Μαρκέτο,

 

Εύχομαι το νέο Έτος  αίσιον και ευτυχές και ελπίζω ότι κατ’ αυτό θα εκπληρωθούν και οι προσωπικοί σας πόθοι αλλά και αι επιδιώξεις όλων μας, Ελλήνων του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

Τώρα που άλλαξε ο υπουργός του Συντονισμού και των Οικονομικών είναι δυνατόν να προωθηθή το σχέδιόν σας περί δανεισμού παρά των εκεί ομογενών. Επίσης θα πρέπει να εξετασθή α) εάν έχουν διάθεσιν οι ομογενείς ανεγέρσεως εδώ ξενοδοχείων (λίαν προσοδοφόρων)  και β) αγοράς 2-3 πλοίων ταχυτάτων τουριστικών που θα παροπλίζονται τον χειμώνα ώστε να είναι συμφέροντα –δια την συγκοινωνίαν των Κυκλάδων, της Κερκύρας, της Ρόδου και Κρήτης.

 

Εάν έχουν διάθεσιν να βοηθήσουν και εκτός της βοηθείας να κερδίσουν και χρήματα, τώρα με την εξέλιξιν του τουρισμού υπάρχει στάδιον ευρύ.

 

Δεν μου γράψατε με τον Μπαστιά –του διαβιβάζετε τας ευχάς μου– δια το περιοδικόν που είχαμε συζητήσει εδώ.

 

Θα χαρώ πολύ να λάβω νέα σας

Με πολλήν εκτίμησιν

 

    Γεώργιος Ράλλης

 

-2-

 

[σφραγίδα λογοκρισίας]

 

Seychelles, Αυγούστου 20, 1956

 

Αγαπητέ κ. Μαρκέτο

 

Με συγκινεί βαθύτατα η σκέψις ότι εις τον βράχον τούτον του Ινδικού Ωκεανού, όπου ο Θεός επέτρεψε να κρατούμαι δέσμιος μακράν της ηγαπημένης μου πατρίδος δεν είμαι μόνος. Το ποίμνιόν μου με παρακολουθεί μακρόθεν με τους οφθαλμούς της ψυχής τους και με την σκέψιν του. Αλλά και πολλοί άλλοι ανά τον κόσμον φίλοι, άγνωστοι και γνωστοί, εκδηλώνουν ποικιλοτρόπως την συμπαράστασίν των και τα αισθήματα αγάπης των, διασκεδάζοντες την πικρίαν και ανακουφίζοντες τον πόνον της εξορίας μου.

 

Μεγάλην συγκίνησιν εδοκίμασα και όταν προ ημερών μου παρεδόθησαν τρεις τόμοι του εικογραφημένου «Εθνικού Κήρυκος» των ετών 1925 (δεκαετηρίς), 1926 + 1927. Αντιλαμβάνομαι ότι οι τόμοι αυτοί προέρχονται από υμάς. Από βάθους καρδίας ευχαριστώ δια την ευγενή αυτήν σκέψιν σας και τόσην καλωσύνην.

 

Εις τας σελίδας των τόμων αυτών του «Εθνικού Κήρυκος», τον οποίον διηύθυνε τότε ο αγαπητός μου π. Καλλίμαχος, προς τον οποίον πολλά οφείλει το Έθνος και η Εκκλησία, ιδιαιτέρως δε ο Ελληνισμός της Αμερικής, μελετώ την προς τα άνω πορείαν της ομογενείας και σκέπτομαι ότι ο κλήρος των όπου γης Ελλήνων ήτο πάντοτε η δύσκολος προσπάθεια να διανοίξουν δρόμον και να βαδίσουν προς τας υψηλάς κορυφάς της επιτυχίας. Η προσπάθεια αμείωτος συνεχίζεται και σήμερον με αισιοδοξίαν και πίστιν εις το μέλλον.

 

Με πίστιν ακλόνητον ατενίζω και εγώ από του τόπου της εξορίας μου το μέλλον. Αι πονηραί ημέραι θα παρέλθουν και την σημερινήν δοκιμασίαν θα διαδεχθή η χαρά της λυτρώσεως. Ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, κατά τους λόγους του Αποστόλου του, θα διαλύση το σκότος το οποίον σήμερον μας καλύπτει και θα λάμψη φως.

 

Διαβιβάζοντες δι’ υμών χαιρετισμόν εγκάρδιον προς την Ομογένειαν, επικαλούμεθα επί πάντας πλουσίας παρά Θεού ευλογίας.

 

 

 

Εν Χριστώ Ευχέτης

 

Ο Κύπρου Μακάριος

 

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ