Στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού το Νομοσχέδιο για το ΣΑΕ-Τι προβλέπει

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) βρίσκεται ήδη το Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στο «Δι@ύγεια.gr» για διαβούλευση με την ομογένεια. (Δες και https://www.panhellenicpost.com/archives/30310).

(Σ.σ. Ως γνωστόν, ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο , στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί στην διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr) .

Μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι συνεννοήσεις με τα κόμματα και η διαβούλευση με την ομογένεια. Θα ακολουθήσει η Ψήφιση του Σχεδίου Νόμου και τέλος Ιουνίου η Τακτική Συνέλευση και οι εκλογές για ανάδειξη του νέου προεδρείου ΣΑΕ.

Ο νέος Νόμος, διέρρευσε στην  ομογενειακή ηλεκτρονική εφήμερίδα “Το Καλάμι”. (Kalami.net)

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού  στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού.
Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Σ.Α.Ε. Α. 1. Το Σ.Α.Ε. εισηγείται, προτείνει και γνωμοδοτεί προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό, όπως: α) Η διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής  ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού. β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα. γ) Η συμβολή στην σύσφιγξη των σχέσεων των χωρών διαμονής του με την Ελλάδα. δ)Τα στρατολογικά, οικονομικά και κοινωνικής ασφαλίσεως θέματα του απανταχού Ελληνισμού. 2. Το Σ.Α.Ε.  μεριμνά για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό στις χώρες όπου αυτός διαμένει και στις  αντίστοιχες γεωγραφικές Περιφέρειές του. 3. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται ιδία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Εκκλησία γενικότερα. Β. Το Σ.Α.Ε. αναπτύσσει  δράσεις σε τομείς που αφορούν στον απανταχού Ελληνισμό όπως: α) Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας. β) Η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την Ελλάδα.
Άρθρο 3 Έδρα του Σ.Α.Ε. Το Σ.Α.Ε. έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 4 Όργανα του Σ.Α.Ε. Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι: 1. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. 2. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις. 3. Η Τακτική Συνέλευση. 4. Το Προεδρείο. 5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 5 Μέλη του Σ.Α.Ε. Α. Μέλη του Σ.Α.Ε.  είναι οι πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού, σύμφωνα με τις μορφές οργάνωσης σε κάθε χώρα, οι κοινότητες–ενορίες του εξωτερικού και φυσικά πρόσωπα. Ως  φυσικά πρόσωπα νοούνται οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι εξωτερικού.
Β. Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. αποκτάται : 1. Για τους πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορείς του απανταχού Ελληνισμού και τις κοινότητες-ενορίες μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., εφ’ όσον υποβληθούν: α. Καταστατικό τους  από το οποίο θα προκύπτει η τριετής τουλάχιστον ύπαρξη και δραστηριοποίησή τους. β. Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών γ. Κατάλογος μελών φυσικών προσώπων 2. Για τα φυσικά πρόσωπα μετά από αίτησή τους στο αντίστοιχο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε, εφ’ όσον διαμένουν επί τρία έτη στο εξωτερικό και είναι ενήλικα σύμφωνα με την  νομοθεσία της χώρας. 3. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. δέχεται την αίτηση εγγραφής εφ’ όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και εφ’ όσον οι καταστατικοί σκοποί των πάσης φύσεως συλλογικής μορφής φορέων του απανταχού Ελληνισμού  δεν αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε. 4. Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε τηρεί μητρώο μελών ανά χώρα. Το μητρώο αυτό επικαιροποιείται (υποβολή νέου πρακτικού αρχαιρεσιών, κατάλογος μελών κ.λπ.) ανά τετραετία και πάντως όχι αργότερο των έξι (6) μηνών προ της διεξαγωγής των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων και της Τακτικής Συνελεύσεως.
Άρθρο 6 Απώλεια – παύση ιδιότητας μέλους Η ιδιότητα μέλους του Σ.Α.Ε. παύει: 1. Με την υποβολή έγγραφης δήλωσης αποχώρησης απευθυνόμενη στο Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. 2. Με διάλυση του φορέα κατά το δίκαιο της οικείας χώρας 3. Με διαγραφή
Άρθρο 7 Διαγραφή μέλους 1. Μέλος διαγράφεται εφ’ όσον η δραστηριότητα του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σ.Α.Ε.. και λόγω μη  τακτικής τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεών του. 2. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε.. 3. Κατά της απόφασης διαγραφής χωρεί προσφυγή στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εντός τριμήνου, το οποίο αποφασίζει εντός μηνός. 4. Μέχρι την οριστική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους τελεί σε αναστολή.
Άρθρο 8 Περιφέρειες του ΣΑΕ 1. Το Σ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) Περιφέρειες ήτοι, Περιφέρεια Καναδά, Περιφέρεια Η.Π.Α., Περιφέρεια χωρών Λατινικής Αμερικής, Περιφέρεια χωρών Ευρώπης, Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας ζώνης και Κεντρικής Ασίας, Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής. 2. Οι Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. απαρτίζονται από τα μέλη του Σ.Α.Ε. της αντίστοιχης Περιφέρειας.
Άρθρο 9 Αρχαιρεσίες Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εκλογή, συντάσσεται κατάλογος εκλογέων . Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους εκτός και εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία της χώρας. Οι  κατάλογοι των υποψηφίων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια οριστικοποιούνται επτά (7) ημέρες πριν την εκλογή και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται είτε με φυσική παρουσία, είτε ηλεκτρονικά.
Άρθρο 10 Συντονιστικά Συμβούλια  Περιφερειών ΣΑΕ 1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Συντονιστικά Συμβούλια τα οποία αποτελούνται από επτά (7) μέλη. 2. Τα μέλη των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. εκλέγονται στη Θεσσαλονίκη μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Συντονιστής εκλέγεται ο έχων τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. 3. Τα Συντονιστικά Συμβούλια εκπροσωπούν την αντίστοιχη Περιφέρειά τους. 4. Τα Συντονιστικά Συμβούλια των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν και αποστέλλουν τεκμηριωμένες  εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. 5. Για την προώθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς η την κατάρτιση τεκμηριωμένων εισηγήσεων  τα Συντονιστικά Συμβούλια δύνανται να συγκροτούν με απόφασή τους, μόνιμες η έκτακτες επιτροπές . 6. Στα Συντονιστικά Συμβούλια προεδρεύουν οι Συντονιστές, των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε.. Τα Συντονιστικά Συμβούλια λειτουργούν με Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις. 7. Η θητεία των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής και τα μέλη δεν δύνανται να εκλεγούν πέραν των δύο (2) θητειών για την ίδια θέση. Οι θητείες μελών Συντονιστικών Συμβουλίων του Σ.Α.Ε. που έχουν διανυθεί από την έναρξη της λειτουργίας τους λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η θητεία των εκλεγέντων μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός  από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης Συντονιστή Περιφέρειας του Σ.Α.Ε., το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας εκλέγει ένα εκ των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου ως Συντονιστή για το υπόλοιπο της θητείας, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης μέλους Συντονιστικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. 8. Τα Συντονιστικά Συμβούλια αναλαμβάνουν τη διοργάνωση των ανά διετία Περιφερειακών Συνελεύσεων και των εκλογικών Περιφερειακών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Περιφερειών που λαμβάνουν χώρα κάθε τέσσερα (4) χρόνια και μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση των μελών της Συνέλευσης και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.
Άρθρο 11 Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. καταρτίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Έκτακτη Περιφερειακή Συνέλευση δύναται να συγκληθεί μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Περιφέρειας ή του ενός έκτου (1/6) του συνόλου των μελών της Περιφερειακής Συνέλευσης.
Άρθρο 12 Τακτική Συνέλευση 1. Το σύνολο των μελών του Σ.Α.Ε. εκλέγει ανά τετραετία στη Θεσσαλονίκη το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. και στην ίδια πόλη και σε περιφερειακό επίπεδο, τα επταμελή προεδρεία των Περιφερειακών Σ.Α.Ε 2. Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε.  είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε και συγκαλείται από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. κάθε τέσσερα χρόνια και δη το  δίμηνο Ιουνίου/Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ανακοινώνεται οκτώ τουλάχιστον μήνες ενωρίτερα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε αναλαμβάνει τη διοργάνωση της Τακτικής Συνέλευσης και μεριμνά για την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη. Της Τακτικής Συνελεύσεως προηγούνται οι εκλογικές Περιφερειακές Συνελεύσεις στη Θεσσαλονίκη. 3. Στην Τακτική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε..
4. Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη μετά από απόφαση του Προεδρείου και αφού λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών. Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και θέματα που προτείνονται από μέλη της Συνέλευσης. Ο αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να προτείνει θέματα προς συζήτηση. 5. Κατά την Τακτική Συνέλευση εκλέγεται Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, τα μέλη του οποίου δεν δύνανται να είναι υποψήφια στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών και του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.. 6. Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων. 7.Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της.  8. α) Η Τακτική Συνέλευση δύναται να αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφ’ όσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι, με εισήγηση του Προεδρείου του ΣΑΕ. β) Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί εάν προκύψουν ειδικοί λόγοι που συνδέονται με τα συμφέροντα του απανταχού Ελληνισμού  και μετά από αίτημα της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. που έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών των αντίστοιχων Συμβουλίων αυτών και γνώμη του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. 9. Μετά την πάροδο δέκα μηνών από τη σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιείται Συνάντηση του Προεδρείου και των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. στην Ελλάδα. Σκοπός της Συνάντησης αυτήςείναι η οριοθέτηση στόχων και προτεραιοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Σ.Α.Ε..

Άρθρο 13 Προεδρείο του Σ.Α.Ε. 1. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά Συντονιστές των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., τον Ταμία, ένα  Εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένα Εκπρόσωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ. 2. Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία στην Τακτική Συνέλευση, εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που ένας από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Έκαστος εκ των επτά Συντονιστών των Περιφερειών του Σ.Α.Ε. ασκεί εκ περιτροπής, καθήκοντα Αναπληρωτή Προέδρου κατά το αναλογούν σε αυτόν χρονικό διάστημα, ενώ η σειρά ενός εκάστου καθορίζεται δια κληρώσεως. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου του Σ.Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιστά  ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. 3. Ο  Ταμίας εκλέγεται στην Τακτική Συνέλευση μετά από μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των ψηφιζόντων που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των συμμετεχόντων., το δε έργο τους καθορίζεται με απόφαση του Προεδρείου. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Ταμία, αυτός  αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. 4. Ο Εκπρόσωπος των ΠΟΜΑΚ/ΠΣΕΚΑ – μέλος του Προεδρείου του Σ.Α.Ε.  ορίζεται από τις  αντίστοιχες οργανώσεις. Η θητεία των μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη του Προεδρείου δεν δύναται να εκλεγούν πέραν των δύο θητειών για την ίδια θέση. Οι θητείες μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. που διανύθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του Σ.Α.Ε., λαμβάνονται υπ’όψιν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η θητεία των εκλεγέντων μελών του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μηνός από τη σύγκληση της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης.
Άρθρο 14 Αρμοδιότητες Προεδρείου Σ.Α.Ε. 1. Το Προεδρείο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Προωθεί τους στόχους του Σ.Α.Ε.. β) Διατυπώνει γνώμη σε σχέδια νόμων που αφορούν τον απανταχού Ελληνισμό η οποία υποβάλλεται στους καθ’ ύλην αρμοδίους Υπουργούς  και κοινοποιείται στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. γ) Αποστέλλει με παρατηρήσεις του τις εισηγήσεις και προτάσεις των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών του Σ.Α.Ε., στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς και στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό.  Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί εντός εξήντα ημερών γνωστοποιούν στο Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τις απόψεις της Κυβερνήσεως και των κρατικών οργάνων επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός δύναται να ζητά από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. εισηγήσεις και προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. δύναται να υποβάλει αιτιολογημένες απόψεις εντός εξήντα ημερών. 2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. λειτουργεί με Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Προεδρείου.
Άρθρο 15 Εξελεγκτική επιτροπή 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (E.E.) αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου, Ταμία και Γραμματέα. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη σε οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΣΑΕ. 2. Η Ε.Ε. ελέγχει κάθε 6 μήνες το Ταμείο του ΣΑΕ και ενημερώνει σχετικά το Προεδρείο.  Στις αρχές κάθε έτους δημοσιοποιεί και αναρτά στο Διαδίκτυο τα έσοδα και τα έξοδα των οργάνων του ΣΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Συνέλευσης παρουσιάζει σχετική έκθεση επί των οικονομικών πεπραγμένωντου Σ.Α.Ε. της τετραετίας . 3. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά ψήφων.
Άρθρο 16 Επίτιμα μέλη
Στην Τακτική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου προσωπικότητες εκ του απανταχού Ελληνισμού.
Άρθρο 17 Πόροι του ΣΑΕ 1. Πόροι του Σ.Α.Ε. είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών του, χορηγίες, εισφορές,  δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λπ.. 2. Το ποσό της τακτικής συνδρομής των μελών του Σ.Α.Ε., καθορίζεται από την Τακτική Συνέλευση και καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Για την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, το ποσόν θα αποφασιστεί από την συσταθησόμενη προς τούτο  Επιτροπή. 3. Τα της κατανομής των πόρων του Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια και αναλόγως των αναγκών εκάστης καθορίζονται με απόφαση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε..
Άρθρο 18 Ενημέρωση  για τις δράσεις του Σ.Α.Ε. 1.Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. 2. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. τον πρώτο μήνα κάθε έτους υποβάλλει έκθεση με τις εισηγητικές προτάσεις της Τακτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου, των Περιφερειακών Συνελεύσεων, των Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών προς: α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. β) Τον Πρωθυπουργό. γ) Τον Πρόεδρο της Βουλής. δ) Τους αρχηγούς των Κομμάτων. ε) Τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό. Δια του Προέδρου της Βουλής η έκθεση ανακοινώνεται στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και διανέμεται στους βουλευτές όλων των Κομμάτων. 3. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. καλείται και εμφανίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και παρουσιάζει θέματα προτεραιότητας που  αφορούν τον απανταχού Ελληνισμό. 4. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. προσκαλείται εγκαίρως για να παραστεί στις συνεδριάσεις της αρμόδιας Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των  Ελλήνων. 5. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ενημερώνεται εγκαίρως από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή τον αρμόδιο για θέματα απόδημου ελληνισμού Υπουργό σχετικά με την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του απανταχού Ελληνισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος.. 6. Για τη σύγκληση Έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, Έκτακτης Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε., αναβολή αυτής και Έκτακτης Συνέλευσης του Προεδρείου και τις εν γένει δραστηριότητες του Σ.Α.Ε., ενημερώνεται εγκαίρως ο αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργός και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Άρθρο 19 Καταργούμενες διατάξεις Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται  τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α’) ”Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις” και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συγκροτείται Επιτροπή…

Νέος Γεν. Δ/τής στην ΓΓΑΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού απέκτησε νέο Γενικό Διευθυντή, μετά την αποχώρηση του Πρέσβη  κ.  Παναγιωτόπουλου. Νέος  Γενικός Διευθυντής (σ.σ. ο διορισμός του αναμένεται να να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και  θα ισχύει με την δημοσίευση του) διορίστηκε ο κ. Μαρκαντωνάτος Γεώργιος του Λεωνίδα, Πληρεξούσιος Υπουργός Α, του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέχρι σήμερα ο κ. Μαρκαντωνάτος  ήταν στην Ε3 Δ/νση Διοικητικών και δικαστικών υποθέσεων.

Ο κ. Τσιάρας

Στο μεταξύ,  ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Τσιάρας, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού,  είχε την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου συνάντηση στην Αθήνα με το Γάλλο Πρέσβη Jean Loup Kuhn-Delforge. O Υφυπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, ενημέρωσε το Γάλλο Πρέσβη για την αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), ενώ αντάλλαξαν απόψεις και για τις εμπειρίες των δύο χωρών σε θέματα αποδήμων.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρέσβης ενημέρωσε τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την επίσκεψη στην Ελλάδα της Γαλλίδας Υπουργού Αρμόδιας για Θέματα Αποδήμων, τον προσεχή Ιανουάριο.