ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ:Η έννοια των Ολυμπιακών Αγώνων

On Saturday September 7 the International Olympic Committee convenes in Buenos Aires to choose ( vote ) which City will host the 2020 Olympic Games.
( Ολυμπιακους Αγώνες )
And the cadidates are — Tokyo — Madrid — and Istanbul …..
Istanbul —- Οι βαρβαροι Τουρκοι !!!
Καλά ό ύπόλοιπος κοσμος ή είναι άφελείς ή δεν τους ένδιαφέρει. Αλλά εμείς οι Ελληνες τί κάνουμε ;
Ξεχάσαμε τη γενοκτονεία των Ποντίων και τον άφανισμό των ύπόλοιπων Ελλήνων της Μ. Ασίας.; Ξεχάσαμε πως έκαναν τις έκκλησίες μας ΑΧΟΥΡΙΑ και την Αγια Σοφιά Τζαμί ;…Ξεχάσαμε την παράνομη κατοχή της μισής Κύπρου και την συνεχιζόμενη τρομοκρατία στην ύπόλοιπη. ;
Καλοί μου Ελληνες πατριώτες εχουμε άκόμα δύο ήμέρες να ύπενθυμίσουμε στους έξοχώτατους members of IOC να μην ξεχνούν την έννοια των άγώνων.
Οι Ολυμπιακοί άγώνες είναι για είρήνη. Είναι για peacefull members of the society, και οχι για βάρβαρους Λαούς.
Να ύπενθυμίσουμε στους έξοχώτατους members of IOC οτι οι Ελληνες θα μποϊκοτάρουν τους άγώνες αν δωθούν σε αύτόν τον ΒΑΡΒΑΡΟ ΛΑΟ…!!!
Peter Trantafyllos Toronto **