Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή πολιτική

Το πρόγραμμα «Περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή πολιτική – Περισσότερες γυναίκες το 2014» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια», αφορά στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική ζωή και πιο συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεκατέσσερις χώρες με αντίστοιχους εκπροσώπους και συνεργαζόμενους φορείς έχουν συγκεντρωθεί για να θέσουν το θέμα και να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό διάλογο μέσω διακρατικών συναντήσεων και ανταλλαγής εμπειριών. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων γυναικών-ψηφοφόρων και εν δυνάμει υποψηφίων στην πολιτική και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή πολιτική.

Στην Ελλάδα ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), φορέας που από την ίδρυσή του, το 1977, μέχρι και σήμερα έχει συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Στο πλαίσιο του έργου, κάθε χώρα-εκπρόσωπος φορέας θα αναπτύξει μια εθνική στρατηγική-καμπάνια για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Παράλληλα, μια από τις σημαντικές δράσεις του έργου, είναι το πρόγραμμα υποστήριξης υποψηφίων και εν δυνάμει υποψήφιων γυναικών. Το πρόγραμμα υποστήριξης υποψηφίων γυναικών πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2014.

Τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε στο Ταλλίν της Εσθονίας η πρώτη Διακρατική Συνάντηση  με θέμα  «Περισσότερες γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Πολιτική-Περισσότερες γυναίκες το 2014», στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του προγράμματος. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές των φορέων-οργανώσεων αλλά και των συνεργαζόμενων κομμάτων προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην πολιτική και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την στρατηγική-καμπάνια που πρόκειται να υλοποιήσει ο κάθε εταίρος αλλά και συμπεράσματα σε σχέση με το ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική.

Σε τοπικό επίπεδο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2013 η πρώτη ημερίδα του προγράμματος στην Αθήνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δρ. Μαρία Ποθουλάκη, υπεύθυνη τοπικού συντονισμού του προγράμματος (τηλ. 210-3637547, e-mail: [email protected]).