ΚΥΡΙΑΚΗ: Ωδή σ΄ένα Ευχαριστώ ΧΧ

224 Καλλιέργησαν στὴν ψυχή μου τέτοιους καρποὺς

ποῦ δὲν ἐπεθύμησα νὰ σπείρουν ποτέ, Κύριε.

225 Συγχώρεσε τὶς ἀγωνίες

ποῦ προστατεύουν τὶς προσευχές μου, Κύριε,

ἐπειδὴ ζητοῦν στοργὴ ἀπὸ τὸ μεγαλεῖον σου.

226 Καὶ εὗρον ἡ ἀνυπομονησία τῆς ζωῆς μου

γιὰ τὴν φύλαξη τοῦ καλοῦ

καταφύγιον στοῦ Κυρίου μου τὴν στοργή.

Καὶ δὲν κατάφεραν οἱ ἐχθροί μου

τὴν σίγουρη ἀποπομπὴ τῆς ζωῆς μου,

στὴν θνητὴ ἀδικία τοῦ ἄγνωστου θανάτου.

227 Κι ἀντίκρισα, βλέποντας

μὲ τὴν δανεικὴ ὅραση τοῦ πιστεύω μου,

κι ἄλλη ζωή, δίπλα στὴν δική μου ζωή.

Ὁ Κύριός μου θέλει νὰ στέκει δίπλα μου,

στὶς ἱκεσίες μου πάντοτε εἰλικρινὴς βοηθός μου.

228 Καὶ ἔδειξα τοὺς τρόπους ποὺ ἡ εὐπρέπεια

τοῦ κάθε σωστοῦ ἐγὼ διαλέγει, τῆς σιωπῆς στὴν γλώσσα μου,

καὶ θλίβομαι ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ λόγου

τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ποὺ μονάχα τὶς ὕβρεις ἀναζητοῦν, Κύριε.

229 Καὶ εἶναι οἱ ψαλμοί μου ἐναρμονισμένη ἀγάπη,

ποῦ ἀκούγονται σὰν θεσπέσια μουσική, στὴν ἁγιότητα

τῶν συναισθημάτων, τῶν προσευχῶν μου,

καὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ὑμνοῦν ἐσένα μόνον, Κύριε.

230 Ἀνάστησε τοῦ θανάτου τὰ ἀπατηλὰ πιστεύω,

Ωδή

μὲ τὴν εἰλικρίνεια τῆς ζωῆς, ξανά, Κύριε.

231 Κύριε, γιὰ τὴν ἀντιπαράθεση τῶν λόγων μου

μὲ τὸ μέγιστον μεγαλεῖον σου,

ταπεινὰ τώρα ὑποκλίνονται οἱ προσευχές μου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Η.Μ.ΒΑΣΣΟΣ

[], []