Ιστορικές στιγμές στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Ιταλίας

ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: «Ο ΘΕΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΥΤΟΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ. Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΓΩΪΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΝ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»

Εις ατμοσφαίραν κατανυκτικήν καί λαμπρότητα Βυζαντινήν, ο ιστορικός καί μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων ἐζησεν ιερωτάτας στιγμάς πνευματικής αγαλλιάσεως καί δυναμικής παρουσίας καί παρρησίας, εμπλουτισμού δύο νέων κληρικών, ενός διακόνου και ενός πρεσβυτέρου, αμφοτέρων χειροτονηθέντων κατά την μεγάλην καί πανηγυρικήν ημέραν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, υπό του Σεβασμιαωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου. Ο διάκονος Αλέξιος Κιτς, Ρώσος εις την καταγωγήν, ο οποίος προορίζεται διά την ενορίαν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ εις Άγιον Μαρίνον, και ο Πρεσβύτερος Δημήτριος Γουρίας, Ουκρανός εις τήν καταγωγήν, ο οποίος θα διακονήση εις τήν ενορίαν του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου, εις τήν Quarto Sant’Elena της Σαρδηνίας, πλησίον του Cagliari. 9

Απευθυνόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης μας προς τους δύο νεοχειροτονηθέντας, με τους οποίους επλουτίσθη έτι περισσότερον μέσα εις την καρδίαν του Ρωμαιοκαθολικισμού η Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανέλυσεν εις αυτούς τας ιδιαιτερότητας τας οποίας θα συναντήσουν εις τον τόπον αυτόν ως Ορθόδοξοι ιερείς, καθώς και τας αντιξοότητας και δυσχερείας διακονίας τους, συνιστών ακραδάντως οτι «ο Θεός είναι βοηθός, καταταίωμα, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης και Πατήρ, επομένως δεν πρέπει να φοβήσθε τί θα κάμη ο άνθρωπος, μή φοβήσθε τα κακά, την κρίσιν, τους εκβιασμούς καί την κακότητα, την συκοφαντίαν, εφόσον ο Θεός είναι μαζί σας. Ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αυτός, δυστυχώς, εγκαταλείπει τον Θεόν, διό και υποφέρει. Μακρυά από την εκκοσμίκευσιν, η οποία συντελεί να γίνη ο άνθρωπος εγωϊστής και προδότης της αγάπης και του θελήματος του Θεού, να ζη χωρίς την συναίσθησιν της ευθύνης και του φόβου προς τον Θεόν»

Το ευσεβές και εκλεκτόν εκκλησίασμα, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου κ. Γεώργιος Πλουμίδης και η Πρόεδρος της Κοινότητος Βενετίας κα Κων/να Μπαλαφούτη, ανεφώνησε το από καρδίας ανυπόκριτον καί ισχυρότατον επιστέγασμα των χειροτονιών, «Άξιος!», το οποίον εχάρη, εχαιρέτησε, συνεχάρη και ηυχήθη εις αυτούς.

Το εσπέρας της 8ης Αυγούστου μετά τον Εσπερινόν εις μνήμην του Αγίου Αποστόλου Ματθίου, εψάλη η Παράκλησις προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Εχοροστάτησεν ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, τον δε Εσπερινόν και την Παράκλησιν ετέλεσε ο αριστοτέχνης της Βυζαντινής Μουσικής, Διδάσκαλος και Χοράρχης, Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Καβαρνός, ο οποίος, με τον μελωδικώτατον και αξιοζήλευτον Ψαλτικόν του Όμιλον, έφθασεν εις την Ιταλίαν δια τέσσαρας Συναυλίας με σκοπόν την ενίσχυσιν της ανοικοδομήσεως της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας Μοντανέρ, της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, καταστραφείσης αιτία πυρκαιάς, λόγω κακοκαιρίας και καταιγίδων. Συνοδοιπόρος αυτών ήτο και καλός τη ψυχή και τη καρδία Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Δασκαλοθανάσης, τέως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ύδρας, του οποίου κλήρος και λαός απήλαυσε την αρχοντιάν και την ευλάβειαν. Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας διηκόνησε εν τώ Ιερώ με απλότητα και σεμνότητα. Εις το τέλος της Παρακλήσεως, ο Σεβασμιώτατος προσεκύνησε την δεξιάν Χείρα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, η οποία εν συνεχεία ετέθη εις προσκύνησιν των πιστών.

prima

Οι χειροτονηθέντες με τον Μητροπολίτη Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιο

Εις τον Αρχιμανδρίτην Νικόδημον και τον Χορόν του η Ορθόδοξος Μητρόπολις εκφράζει τας ευχαριστίας της και την ευγνωμοσύνην της, ιδία η Καθηγουμένη Σεβαστιανή και ο αντιπρόσωπος του Μητροπολίτου Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Φασίολο, ο οποίος ήταν ο διοργανωτής των Συναυλιών.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, συνοδευόμενος υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου Ανατολίου Μπίτκα, επεσκέφθη την νήσον Gozo, δευτέραν εις έκτασιν εις την Malta, ένθα προσκληθείς επισήμως υπό του Επισκόπου Mons. Mario Grech, μετείχεν εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις εις τιμήν των ιερών και θαυματουργικών Λειψάνων του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ελθόντων υπό των Βενεδικτίνων Πατέρων, από της άλλοτε πρωτευούσης της Δημοκρατίας της Γαληνοτάτης, Βενετίας. Εις την νήσον Gozo συνήντησε τους Ορθοδόξους αδελφούς μας και συζητήσας με αυτούς τα εκκλησιαστικά και κοινωνικά αυτών προβλήματα, απεφασίσθη η ίδρυσις νέας ενορίας και η παραχώρησις εκκλησίας υπό της Επισκοπικής Κουρίας δια την ποιμαντικήν διακονίαν αυτών.

Της επισκέψεως αυτής είχε προηγηθεί η έλευσις του Μητροπολίτου κ. Γενναδίου εις την Βόρειον Ιταλίαν, και δη εις Μιλάνο, ένθα ελειτούργησε εις την περιώνυμον εκκλησίαν της Madonna di Podone, παραχωρηθείσαν υπό της Αμβροσιανής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και εχειροτόνησεν εις τον πρώτον βαθμόν της ιερωσύνης τον διάκονον Δημήτριον, ενώπιον ικανού αριθμού ευσεβούς πληρώματος της μεγαλουπόλεως και των περιχώρων αυτής. Μεταξύ αυτών ήσαν ο εντιμ.

Πρόξενος της Ελλάδος κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος και οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Θεόδωρος Δαλαβέκουρας και Νικόλαος Σάκκαρης. Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος εκήρυξε τον θείον λόγον, ενώ ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας απηύθυνεν εις τον νεοχειροτονηθέντα πατρικάς συμβουλάς και συνέστισεν εις αυτόν όπως προσεύχεται και αναγινώσκει τους αγίους Θεοφόρους Πατέρας.