Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος για την χαρμόσυνη Ακολουθία της Γεννήσεως του Κυρίου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: «Ἡ προσευχή τῆς «Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν» μέ τούς ἐξαίσιους αὐτῆς ὕμνους, ἐνδυναμώνει, ἐνθαρρύνει, προστατεύει, καθοδηγεῖ, φωτίζει, αὐξάνει τήν πίστιν, βοηθεῖ τόν πιστόν νά καταλάβῃ τόν ὑπερφυσικόν αὐτόν τρόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό “μέγα καί ὑπερφυές Μυστήριον”, νά καταλάβῃ τόν παράδοξον αὐτόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ἀνήκει μόνον εἰς τήν δύναμιν καί τήν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ»

Μέσα εἰς μίαν ἀτμόσφαιραν ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί εὐπρεπείας καί προσευχῆς κατανυκτικῆς, ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία συγκινεῖ, ἀλλά καί χαροποιεῖ πνευματικά τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, καί μάλιστα τούς προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἐγκωμιάζουν ἀφ’ ἑνός μέν τήν μεγαλοπρέπειαν τῆς παλαιφάτου καί μεγαλοπρεποῦς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων, (νῦν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ), ἀφ’ ἑτέρου δέ θαυμάζουν τήν ἀκριβῆ τυπικήν τάξιν, κατά τήν τέλεσιν τῶν ἱερωτάτων Ἀκολουθιῶν, καί ἰδίᾳ τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς τήν ὁποίαν ὁ ἱερεύς μέ φόβον Θεοῦ, πίστιν καί ἐλπίδα, τελεῖ ταύτην καί γίνεται γέφυρα μεταξύ Θεοῦ καί πιστῶν. Μέ ἑορταστικόν καί πανηγυρικόν μεγαλεῖον ἀγαλλιάσεως καί χαρᾶς καρδιακῆς, ἐτελέσθησαν εἰς τήν ἱστορικήν ἄλλοτε πρωτεύουσαν τῆς Δημοκρατίας τῆς Serenissima, Βενετίαν, αἱ χαρμόσυνοι Ἀκολουθίαι τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.4-5

Ὁ Μητροπολιτικός Ναός, ὁ ὁποῖος, κατά τάς ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου γίνεται ἰσχυρόν σημεῖον ἐπικοινωνίας καί κέντρον σημαντικόν διά τούς προσκυνητάς, μεταξύ τῶν ξένων, προερχομένων ἐκ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Καναδᾶ καί Αὐστραλίας, ἀπολαμβάνει ἰδιαιτέρας προσοχῆς καί ἀναλόγου ἐνδιαφέροντος, μάλιστα δέ παρακολουθοῦν τάς λαμπροτάτας καί ἀνεπαναλήπτους Ἀκολουθίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι, μέ τούς ἄφθαστους εἰς περιεχόμενον καί εἰς μουσικήν τέχνην ὕμνους, τιμοῦν, προβάλλουν καί διαδίδουν τοῖς πᾶσι τά σωτήρια διδάγματα καί τά αἰώνια αὐτῆς μηνύματα.

Τό πυκνότατον καί πιστότατον ἐκκλησίασμα ἤκουσεν, ἀπό πρωΐας, τόν κατανυκτικόν καί χαρμόσυνον, εἰρηνικόν καί ἐλπιδοφόρον Ὄρθρον τῆς «Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν», εἰς τόν ὁποῖον προηξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί ἔμεινε κατενθουσιασμένον καί κατευχαριστημένον ἀπό τήν ὅλην διεξαγωγήν τῆς Ἑορτῆς, λατρευτικῆς καί πολιτιστικῆς. Εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν διηκόνησαν ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης καί οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Μαδάρος καί Ἀνατόλιος Μπίτκας.

Εἰς τήν καθωρισμένην, κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥραν, ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις, ἡ ὁποία μετεφράσθη καί εἰς τήν Ἰταλικήν γλῶσσαν καί ἐδόθη εἰς τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.

Πρός τόν εὐλαβέστατον λαόν τοῦ Θεοῦ τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης ἀπευθυνόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν δύναμιν καί τόν φωτισμόν τῆς Προσευχῆς, δύο ἀνυπέρβλητα δῶρα τά ὁποῖα ὁ προσευχόμενος ἔχει εἰς τήν κατοχήν του: «Ἡ προσευχή τῆς Ἑορτῆς μέ τούς ἐξαίσιους αὐτῆς ὕμνους, ἐνδυναμώνει, ἐνθαρρύνει, προστατεύει, καθοδηγεῖ, φωτίζει, αὐξάνει τήν πίστιν, βοηθεῖ τόν πιστόν νά καταλάβῃ τόν ὑπερφυσικόν αὐτόν τρόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό “μέγα καί ὑπερφυές Μυστήριον”, νά καταλάβῃ τόν παράδοξον αὐτόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ἀνήκει μόνον εἰς τήν δύναμιν καί τήν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ».

Ἡ λαμπροφόρος ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν Κυριακήν μετά τήν Γέννησιν καί μέ τήν τελευταίαν ἡμέραν τοῦ ἔτους, καθ’ ἥν ἔχομεν τήν μνήμην τῆς ὁσίας Μελάνης, περατοῦται τό Ἔτος 2014, τό ὁποῖον διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ὑπῆρξεν εὐλογημένον παρά Κυρίου, εἰρηνικόν καί πλῆρες ἀγαθῶν πνευματικῶν, ὅπως τήν ἀπόκτησιν νέων ἐκκλησιῶν, ἱδρύσεως νέων ἐνοριῶν, χειροτονιῶν νέων κληρικῶν, καί, μάλιστα, τῆς τακτικῆς λειτουργίας τῆς Μονῆς Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου ἐν Μελικουκκᾶ – Καλαβρίας, ἔνθα καί τό ἱερόν αὐτοῦ Σπήλαιον, καθώς καί ἡ τοποθέτησις ἐφημερίου ἐν αὐτῇ. Εἰς ταῦτα προστίθεται καί ἡ τακτική παρουσία ἱερέως τῆς Μητροπόλεως εἰς τόν Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ρίμινι, ἔνθα τεθεισαύρισται ἡ ἀριστερά χείρ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων, τοῦ Μυροβλήτου καί θαυματουργοῦ, ἔνθα ἡ Μητρόπολις ἔχει μικρόν Παρεκκλήσιον, εἰς ὅ τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.

“Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”!