Διεύθυνση κατοικίας στο εξωτερικό στις ΔΟΥ

Οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν πλέον πέραν της χώρας φορολογικής κατοικίας να συμπληρώνουν την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες. H φοροτεχνικός Μαριάννα Χαλού από την Ελλάδα μίλησε στο SBS Greek.

Επιπλέον, οφείλουν να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που έχουν αποκτήσει στη χώρα μόνιμης κατοικίας τους ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό χρησιμοποιείται για τη συμμόρφωσή τους με την αλλοδαπή φορολογική αρχή (π.χ. αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης κτλ.).

Το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να τηρούν στο αρχείο τους Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για κάθε έτος. Επίσης, πρέπει να μεταβαίνουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με σκοπό τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής της κατοικίας τους στο εξωτερικό.

Πηγή: sbs.com.au