Συνέχιση Μίσθωσης Από Σύζυγο Αν Αποβιώσει Ο Ενοικιαστής

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2022. Με την συμφωνία της μίσθωσης (κατοικίας) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποχρεούται να παράσχει στον ενοικιαστή (μισθωτή) το ακίνητο για να το κατοικήσει και ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώνει κάθε μήνα το ενοίκιο. Αν το μίσθιο (κατοικία) χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη, δικαιώματα μπορεί να έχει και ο ή η σύζυγος του ενοικιαστή. Επί παραδείγματι, αν το διαμέρισμα ή η κατοικία αποτελεί οικογενειακή στέγη του ενοικιαστή, η αγωγή που μπορεί να ασκήσει ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) για οφειλόμενα μισθώματα πρέπει να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή όχι μόνο στον ενοικιαστή που έχει υπογράψει το μισθωτήριο, αλλά και στον/στην σύζυγό του.

Αν αποβιώσει ο μισθωτής (ενοικιαστής), κατ’ άρθρον 612 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα, εφόσον το μίσθιο χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη, ο σύζυγος του μισθωτή υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του θανόντος μισθωτή, παίρνει δηλαδή στην σύμβαση την θέση του αποβιώσαντος ενοικιαστή. Αυτό γίνεται ανεξαρτήτως του ποιος κληρονομεί τον θανόντα ενοικιαστή, διότι ο σύζυγός του γίνεται μισθωτής στην θέση του θανόντος μισθωτή εκ του νόμου με αναγκαστικού δικαίου διάταξη, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 612 του ΑΚ. Μόνο αν ο θανών ενοικιαστής δεν είχε σύζυγο ή αν το ακίνητο δεν ήταν οικογενειακή στέγη, οι κληρονόμοι του ενοικιαστή έχουν δικαίωμα να καταγγείλουν την μίσθωση με σκοπό να την λύσουν (612 ΑΚ παρ. 1).

Ο επιζών σύζυγος του θανόντος μισθωτή, μπορεί συνεπώς να καταγγείλει την μίσθωση και η καταγγελία να ισχύει μετά από τρεις μήνες, Αν όμως ο σύζυγος δεν καταγγείλει την μίσθωση, η σύμβαση συνεχίζεται κανονικά όπως προβλέπει το μισθωτήριο έγγραφο που είχε υπογράψει ο θανών μισθωτής και ο σύζυγος είναι αυτός που τώρα ευθύνεται για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος και για την καλή χρήση του μισθίου. Αν δεν πληρώνει το ενοίκιο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει τα μισθώματα, την κατάπτωση της εγγύησης και όποιο άλλο δικαίωμα έχει από την σύμβαση και από το νόμο, χωρίς να επηρεάζει ότι ο εναγόμενος (σύζυγος του θανόντος αρχικού μισθωτή) δεν είχε υπογράψει το μισθωτήριο. Αρκεί ότι δεν το έχει καταγγείλει και ότι συνεχίζει να μένει στο μίσθιο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος πλέον στην Ελλάδα εξομοιώνει σε πολλές έννομες σχέσεις τον εκ γάμου σύζυγο με τον σύντροφο ή συμβίο. Εάν δηλαδή ο αρχικός ενοικιαστής χρησιμοποιούσε την κατοικία ως οικογενειακή στέγη με ένα άλλο πρόσωπο με το οποίο δεν είχε συνάψει γάμο, αλλά είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ο επιζών συμβίος ή η επιζώσα συμβία υπεισέρχονται τρόπον τινά υποχρεωτικώς στην μίσθωση ως μισθωτές, εάν δεν την καταγγείλουν και η μισθωτική σχέση πλέον συνεχίζεται έναντι του προσώπου με τον οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ο αρχικώς μισθωτής, έστω κι αν δεν είχαν μεταξύ τους συνάψει γάμο, διότι εν προκειμένω το σύμφωνο συμβίωσης δημιουργεί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις στην συνέχιση της μίσθωση, όπως και ο γάμος. Αυτά έκρινε στην απόφασή του υπ’ αριθ. 2528/2022 το Μονομελές Εφετείο Αθηνών.

 *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος 

 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 

Master of Laws.www.greekadvocate.eubm-bioxoi@otenet.gr