Το Ελληνικό διαβατήριο και η ψήφος των Ομογενών

Η επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ.Βορίδη

 

Μελβούρνη.- Όπως είναι γνωστό, στην Αυστραλία σήμερα ζουν πάνω 500.000 άτομα Ελληνικής καταγωγής. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης, ζουν άνω των 300.000 Ελληνοαυστραλών.

Για να προμηθευτεί κάποιος Έλληνας της Διασποράς το Ελληνικό διαβατήριο ή/και να έχει περαιτέρω το δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να αποκτήσει πρώτα την Ελληνική υπηκοότητα, η οποία κυρίως αποκτάται με την απόδειξη της προελεύσεως του από Έλληνες γονείς, παππούδες κλπ. Μέρος της διαδικασίας για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η δήλωση και καταχώριση των σχετικών ληξιαρχικών γεγονότων (γάμων, γεννήσεων, θανάτων, κλπ.) που συνέβησαν στο εξωτερικό στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα δε με τον Ληξιαρχικό Νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, αποκλειστικά αρμόδια για τη δήλωση και καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότωνπου αφορούν Έλληνες του εξωτερικού κατέστησαν από 1. 1. 2022 τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία. Το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών από 1.1.2022 έχει αρμοδιότητα καταχώρισης μόνο σε εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις.

Η εν λόγω τροποποίηση του Ληξιαρχικού Νόμου, παρ’ ότι καταρχήν θετική, αφού εξασφαλίζει περισσότερες απομακρυσμένες υπηρεσίες για τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών καθώς παραλείπει να λάβει υπόψη πολλές προβληματικές παραμέτρους, όπως ενδεικτικά:

α) την σημαντική υποστελέχωση ορισμένων Ελληνικών Προξενείων και τις μεγάλες καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού.

Ενδεικτικό είναι ότι τα ραντεβού που δίνει αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Προξενείο της Μελβούρνης εκτείνονται στα επόμενα δύο έτη!

β) τηνσυνεχή αύξηση της ύλης των Προξενείων παρά την σημαντική έλλειψη προσωπικού.

Πέραν των αυξημένων αρμοδιοτήτων των Προξενείων λόγω της ανωτέρω αναφερθείσας τροποποίησης του Ληξιαρχικού Νόμου, η πλειοψηφία των Τμημάτων Ιθαγένειας σήμερα, δεν δέχεται την κατάθεση αιτημάτων ιθαγένειας για τους κατοίκους του εξωτερικού, όπου αυτό απαιτείται, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου αλλά μόνο αυτοπροσώπως μέσω Προξενείου, με όποιες όμως επιπλέον καθυστερήσεις αυτό συνεπάγεται.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις Τμημάτων Ιθαγένειας τα οποία, είτε για την κατάθεση αιτημάτων ιθαγένειας μέσω δικηγόρου, αν την επιτρέψουν, είτε ακόμα και για την απλή παρακολούθηση φακέλου και την κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων, όπου αυτό χρειαστεί, από δικηγόρο, ζητούν, είτε Προξενικό Πληρεξούσιο είτε αλλοδαπό πληρεξούσιο το οποίο όμως θα πρέπει να φέρει και θεώρηση της υπογραφής του εντολέα από τον Έλληνα Πρόξενο.Η απαίτηση αυτή, εκτός από τις σημαντικές καθυστερήσεις που επιφέρει,σημαίνειπρακτικά «κατάργηση» της Συμβάσεως της Χάγης του 1961 για την επικύρωση διεθνών εγγράφων με “Apostile” και των υποχρεώσεων της Χώρας μας που απορρέουν από αυτήν (Νόμος 1497/1984 με αυξημένη τυπική ισχύ, όπου, κατά το άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος, οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο, υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.)

γ) υποθέσεις που χρήζουν άμεση διεκπεραίωση και δεν μπορούν να περιμένουν τους χρόνους των Προξενείων.

Ενδεικτικά:

ανάγκη άμεσης καταχώρισης θανάτου ,ώστε να δηλωθεί εμπρόθεσμα αυτός στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να υποβληθεί εμπρόθεσμακαι η δήλωση φόρου κληρονομιάς, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα,

*ανάγκη άμεσης καταχώρισης του θανάτου, ώστε σε περιπτώσεις αποποιήσεως να μην παρέλθει η νόμιμη προθεσμία (4μηνη ή ετήσια κατά περίπτωση),

*ανάγκη άμεσης καταχώρισης του θανάτου, ώστε να δημοσιευθεί από το κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο η (συνταχθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού κληρονομικού δικαίου) διαθήκη του θανόντος στο εξωτερικό και περαιτέρω με σκοπό την αποδοχή κληρονομίας να μπορέσουν να προχωρήσουν και να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα (έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο, εγγραφή στο Κτηματολόγιο, υποβολή Ε9 και πληρωμή ΕΝΦΙΑ, απόκρουση ενδεχόμενης χρησικτησίας – συνηθέστατο στους κατοίκους εξωτερικού, κλπ)

*ανάγκη εμπρόθεσμης καταχώρισης γεννήσεων, ώστε να μην χρειαστούν επιπλέον διαδικασίες και έγγραφα για την εγγραφή στα Δημοτολόγια.

*ανάγκη άμεσης καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων και δημοτολογικής τακτοποίησης για λόγους σπουδών, εργασίας ή ακόμα και παλιννόστησης,

ανάγκη άμεσης καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων και εγγραφής σε Δήμο σοβαρά νοσούντων ή ηλικιωμένων, προκειμένου να μην χάσουν οι κατιόντες τους το δικαίωμα ιθαγένειας από γέννηση λόγω αποβιώσεως τους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πλέον δεν εφαρμόζεται από τα Τμήματα Ιθαγένειας (ούτε εξαιρετικά) ο λεγόμενος «έμμεσος καθορισμός ιθαγένειας» (δηλ. η απόδοση ιθαγένειας στον αιτούντα από γέννηση σε περίπτωση θανάτου του γονέα του χωρίς ο τελευταίος να έχει εγγραφεί σε Δήμο),

*ανάγκη άμεσης καταχώρισης ληξιαρχικών γεγονότων και ενημέρωσης οικογενειακών μερίδων σοβαρά νοσούντων ή ηλικιωμένων, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι κατιόντες τους με τα έξοδα και τις καθυστερήσεις επιπλέον διαδικασιών, όπως η έκδοση Απόφασης διαπίστωσης της Ελληνικής ιθαγένειας, κοκ,

δ) αδυναμία αυτοπρόσωπης παρουσίας και ανάγκη χρήσης πληρεξουσίου.

Καθιστώντας τα Προξενεία αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώριση ληξιαρχικών γεγονότων,αφαιρείται ουσιαστικά η δυνατότητα ανάθεσης της καταχώρισης σε πληρεξούσιο δικηγόρο από πρόσωπα που είτε τα ίδια είτε συγγενείς τους, αν υπάρχουν, αδυνατούν να επισκεφτούν τα Προξενεία, λόγω αυστηρών επαγγελματικών υποχρεώσεων, λόγω θεμάτων υγείας, γήρατος, ή για άλλους λόγους.

Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούν να εξουσιοδοτηθούν αλλοδαποί δικηγόροι καθώς δεν γνωρίζουν ούτε νομιμοποιούνται να εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο,

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του Ληξιαρχικού Νόμου είναι ασφαλώς καλοδεχούμενες, αλλά δημιουργούν νομικά, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα στους Ελληνοαυστραλούς και συνεπώς χρήζουν άμεσης τροποποίησης, τουλάχιστον μέχρι όλα ανεξαιρέτως τα Ελληνικά Προξενεία να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο εργασίας τους εντός εύλογου χρόνου, το οποίο είναι και το ζητούμενο τόσο για το Υπουργείο όσο και για την ομογένεια.

Προτείνουμε, επομένως, την τροποποίηση του Ληξιαρχικού νόμου, ώστε το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, μια ήδη στελεχωμένη Υπηρεσία και με απόλυτη γνώση του αντικειμένου, να έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα Ελληνικά Προξενεία σε όλες τις περιπτώσεις καταχώρισης πράξεων, και όχι απλώς εξαιρετική. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα δημιουργηθεί δίοδος αποσυμφόρησης των ήδη επιβαρυμένων Προξενείων, όπως αυτό της Μελβούρνης, και αφετέρου θα εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού και ομογενείς.

Με την από 25 Νοεμβρίου 2022 αναλυτική επιστολή μου προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, έθεσα υπόψιν του τα πιο πάνω. Μέχρι σήμερα, δεν έχω λάβει κάποια απάντηση.

Ιανουάριος 2023

*ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΤΡΙΠΙΔΑΚΗΣ LL.M.

Δικηγόρος

www.greeklawyers.com.au

Πηγή:neoskosmos.com