Μητροπολίτης Ιταλίας: Προσευχόμεθα ο Θεός να μας σώσει από τα «χειρότερα και αγιάτρευτα»

“Διαρκώς προευχόμεθα το Φως της Αναστάσεως, το οποίον είναι το Φως της Ορθοδοξίας, όπως φωτίση και καθοδηγήση τους τζιχαντιστάς εις τον δρόμον του Θεού” αναφέρει σε αποκλειστική του δήλωση στο ΕΚΚΛΗΣΙΑonline o Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης, υπέρτιμος και έξαρχος Νοτίου Ευρώπης, κ. κ. ΓεννάδιοςΟ κ. Γεννάδιος ρωτήθηκε για τους τζιχαντιστές, ιδίως μετά την τραγωδία του Παρισίου, αλλά και για το ενδεχόμενο χτυπήματος στην Ιταλία. Συν τοις άλλοις προειδοποιεί πως“Η Ευρώπη θα σωθή μόνον εάν θέση ως Πυξίδα της ζωής και της δράσεως της τον Χριστόν”.Ο Μητροπολίτης Ιταλίας στο ΕΚΚΛΗΣΙΑonline: Προσευχόμεθα ο Θεός να μας σώσει από τα «χειρότερα και αγιάτρευτα»-Τι είπε για ενδεχόμενο χτύπημα στην Ιταλία

Αναλυτικά ο Σεβασμιώτατος κ. Γεννάδιος ανέφερε τα εξής:

Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού, επομένως, όλοι είμεθα αδέλφια. Ο Άγιος Πορφύριος λέγει: «Ο Θεός είναι πατέρας όλων, άρα όλοι είμεθα αδέλφια». Κακίστη και αντιθεική είναι η συμπεριφορά των τζιχαντιστών. Είναι εναντίον του συνανθρώπου μας, του πλησίον και φίλου μας, είναι εναντίον κάθε ανθρώπου, περισσότερον παντός άλλου είναι προσβολή και όνειδος κατά του Παντοδυνάμου και Φιλανθρώπου Θεού, διότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, είναι Εικόνα αυτού του Θεού, είναι, δυστυχώς, συμπεριφορά, η οποία προϋποθέτει την άρνησιν του Θεού.

Η φοβερά, λοιπόν, εξτρεμιστική αυτών συμπεριφορά, η οποία κατ’ αυτούς θέλει να δικαιολογήση άλλας σοβαράς καταστάσεις, εμπνέει εις τον κόσμον, και, ειδικά, εις τον άνθρωπον, την βίαν, τον φόβον, την αδράνειαν, σκορπίζει τον θάνατον εις δεκάδας, εκατοντάδας και εις περισσοτέρους, όλως ιδιαιτέρως εις αθώας υπάρξεις. Λέγω ταπεινά, ότι ένας ο οποίος έχει τοιαύτην συμπεριφοράν αναμφίβολα δεν σέβεται και δεν αγαπά τον Θεόν, οπωσδήποτε δεν ανήκει εις αυτόν. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ελεύθερα από τον Θεόν και έχει πλήρη ελευθερίαν, αλλ’ όμως οφείλει να έχη πλήρη ευθύνην διά τας πράξεις του. Όλος ο κόσμος εθρήνησε και έκλαυσε διά τα θύματα εις την Γαλλίαν, αλλά και αλλαχού, διά τον άδικον χαμόν τόσων ανθρώπων, ιδία παιδιών, αιτία του παραλόγου καταντήματος των τζιχαντιστών, το οποίον ωδήγησεν αυτούς να καταστρέψουν αγαθάς ψυχάς και πολυτίμους καρδίας, αι οποίαι ηδύναντο να βοηθήσουν και να εξισορροπήσουν εις το μέλλον τον άστατον, τον αχόρταγον, τον μακράν της αληθινής πίστεως προς τον Θεόν και άνευ αγάπης προς τον συνάνθρωπόν του, διεφθαρμένον άνθρωπον, ο οποίος είναι επικίνδυνος και θανατηφόρος διά την ανθρωπότητα.

Η Ευρώπη θα σωθή μόνον εάν θέση ως Πυξίδα της ζωής και της δράσεως της τον Χριστόν, τον Σωτήρα της ανθρωπότητος. Θα σωθή εάν παύση να οδηγήται από τα υπερφύαλα πάθη, και θέση εις το τιμόνι της τον Χριστόν, ο Οποίος την εξεπολίτευσε και την έκαμε να ευδαιμονίση και να ακτινοβολήση. Μόνον με τον τρόπον αυτόν θα νικήση και θα θριαμβεύση η Ευρώπη, η ενότης της δε θα είναι ισχυρά και σταθερά, διότι εις την περίπτωσιν αυτήν θα κυριαρχούν τα αιώνια μηνύματα της χριστιανικής Πίστεως: η αγάπη, η ειρήνη, η αδελφοσύνη, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ελπίδα. Χωρίς Χριστόν και χωρίς την αγάπην και την ευσπλαχνίαν του είναι αδύνατον να λυθή το τραγικόν πρόβλημα των προσφύγων αδελφών μας, οι οποίοι χάνουν το μέγα θεικόν δώρον της υγείας, αιτία ανθρωπίνων παραλείψεων και παραλόγων σκέψεων και αποφάσεων. Καί εάν λυθή, χωρίς Χριστόν, θα είναι πρόχειρα και προσωρινά. Ο άνθρωπος θα πλησιάση Αυτόν και θα ακούση Αυτόν μόνον με την προσευχήν, η οποία χαρίζει την αγάπην, την ειρήνην, την ελπίδα, την ενότητα, την δικαίαν συμβίωσιν των λαών. Ημείς προσευχόμεθα διαρκώς, εμπρός εις την Εικόνα του Παντοκράτορος Χριστού, η οποία κοσμεί το εικονοστάσιον της μεγαλοπρεπεστάτης και ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων εις Βενετίαν, νυν Μητροπολιτικού Ναού, όπως το Φως της Αναστάσεως, το οποίον είναι το Φως της Ορθοδοξίας, φωτίση και καθοδηγήση τους τζιχαντιστάς εις τον δρόμον του Θεού, εις τον δρόμον της σωτηρίας, ένθα υπάρχει ο Άναρχος και Αχώρητος Θεός, διά να εύρουν την χαράν, την αγαλλίασιν, την αιώνιον Ζωήν και την ενότητά των με τον Ένα Θεόν, Πατέρα των όλων.

Η προσευχή, ακόμη, δημιουργεί ανθρώπους του διαλόγου και της επικοινωνίας και καταρρίπτει τα μισητά τείχη της οργής και της αδιαλλαξίας, της τρομοκρατίας, η οποία τρέφεται από τον φονταμενταλισμόν.

Ο Διάλογος, όπως, κατά αξιοθαύμαστον τρόπον, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Πατήρ της αγάπης και του διαλόγου, είναι αναγκαιότατος διά την δικαίαν επίλυσιν των διαφορών, δυσκολιών και προβλημάτων, και, μάλιστα, είναι απαραίτητος διά την καλήν και προοδευτικήν ανάπτυξιν των λαών. Η Ευρώπη, με τον διάλογον και την ελευθερίαν της, αλλά και με την σωστήν δημοκρατίαν της, θα νικήση και θα θριαμβεύση επί της βίας, του τρόμου, του φόβου, και θα γίνη πλουσία εις άδελφωσύνην, ειρήνην, αγάπην και αλληλεγγύην.

Για ενδεχόμενο χτύπημα στην Ιταλία 

Όσον αφορά εις το ενδεχόμενον κτύπημα των τζιχαντιστών εις την Ιταλίαν, δεν γνωρίζομεν την ακρίβειαν της αληθείας εν σχέσει προς όσα λέγονται καθημερινώς. Πάντως, αι δυνάμεις ασφαλείας τόσον εις το Βατικανόν, όσον και εις την Ιταλίαν, ευρίσκονται εις ετοιμότητα. Εξ όλων όσων αναγινώσκω φαίνεται ότι η φροντίδα διά προστασίαν και υπεράσπισιν τόσον του Βατικανού, όσον και της Ιταλίας, είναι γεγονός αναντίρρητον. Πολλαί φήμαι, πολλά κυκλοφορούν, αλλά μόνον ο Θεός γνωρίζει τας διαθέσεις και μόνον αυτός θα σώση τον κόσμον του.

Με πίστιν εις τον Δημιουργόν και Κυβερνήτην της κτίσεως Θεόν, ας απορρίψωμεν κάθε φόβον, κάθε ξενοφοβίαν, κάθε φονταμενταλισμόν και με την αγάπην και την προσευχήν ας ευχηθώμεν όπως Αυτός βοηθήση αυτούς να καταλάβουν ότι αι αιματηραί πράξεις των είναι κατά του θελήματος του Θεού, ο Οποίος είναι αγάπη, ειρήνη και αλληλεγγύη. Η τελευταία κραυγή των μαρτύρων, το αίμα των ανθρώπων αυτών, δολοφονηθέντων άδικα και απάνθρωπα, πρέπει, τέλος πάντων, να συγκινήση, να ευαισθητοποιήση και να διεγείρη τους κρατούντας εις τα χέρια των την ευθύνην της καλής συμβιώσεως των λαών και της προστασίας αυτών, και να λάβουν αποφάσεις διά την ασφάλειαν και την διαφύλαξιν του ανθρωπίνου γένους.

Πριν τελειώσω την συνέντευξιν αυτήν ήθελα να είπω ότι ο άνθρωπος έχει πέσει πολύ χαμηλά, έχει χάσει την αξιοπρέπειάν του, είναι εγωιστής και δυστυχής διά τον ρατσισμόν και τον φονταμενταλισμόν του, δεν σέβεται και δεν αγαπά τον συνάνθρωπόν του, οφείλει να πλησιάση τον Θεόν και να πιστεύση εις Αυτόν, πρέπει να αλλάξη νοοτροπία και να γίνη ταπεινός και φίλος γνήσιος. Την προσευχήν να έχη ως δύναμιν και υπομονήν εις το διάβα της ζωής του και να είμεθα βέβαιοι ότι μόνον με τον τρόπον αυτόν θα ευτυχίσωμεν και μαζί μας όλοι οι άλλοι.

Προσευχόμεθα αδιαλείπτως, ο Θεός να φωτίση τους τζιχαντιστάς, και κάθε υπεύθυνον, και να βάλη το χέρι Του, διά να μας σώση από τα «χειρότερα και αγιάτρευτα». Η προσευχή μου με γεμίζει από δύναμιν και ζωήν και με πείθει να πιστεύσω ακράδαντα ότι η κακία και το κακόν θα σταματήσουν και η αγάπη του Θεού θα θριαμβεύση.

«Οι καιροί ου μενετοί». Ας συνέλθωμεν: Απεμακρύνθημεν από τον Θεόν, ο Θεός, όμως, δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπον, διότι είναι εύσπλαχνος, ελεήμων και Πατέρας όλων. Η δύναμις της Προσευχής με ενθαρρύνει και με εμπιστεύεται την καλήν είδησιν ότι τίποτε δεν θα γίνη. Ο Θεός είναι μεγάλος, και Αυτός, προσεύχομαι, θα δώση φωτισμόν και καθοδήγησιν διά να πράξουν το ωραίον, το καλόν, το ωφέλιμον, διά την γαλήνην, την ειρήνην και την καλήν διαβίωσιν των λαών. Η βία, ο πόλεμος και ο θάνατος είναι καταστροφή και η μόνη λύσις των προβλημάτων και των δυσκολιών είναι έργον της αγάπης και του διαλόγου, με Α και Ω τον Ιησούν Χριστόν.

Πηγή:ekklisiaonline.gr