Σε “τσόντα” Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών το Σ/Ν για την ανασυγκρότηση του ΣΑΕ!

Μέσα σε μία “τρούπα” του Πολυνομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Εξωτερικών,  έβαλαν, εν είδη “τσόντας”, προς το τέλος και μερικά άρθρα για την ανασυγκρότηση (υποτίθεται) του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) καθώς και για την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

Το Πολυνομοσχέδιο αναρτήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο open.gov προκειμένου μέχρι τις 7 Μαίου (!) να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ομογενειακοί φορείς κλπ. αλλά και απλοί ομογενείς, τις προτάσεις τους.

Αναδημοσιεύουμε τα αφορώντα στο ΣΑΕ καθώς και στην ΓΓΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο7.  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

1.Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, της οποίας προΐσταται ο  αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών, εφόσον έχει ορισθεί υφυπουργός με συναφείς αρμοδιότητες.

2.Στηθέση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τουΚλάδου Εμπειρογνωμόνων ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που φέρει το βαθμό του Πρέσβη ή μετακλητός υπάλληλος, οριζόμενος με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.

3.Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού υποστηρίζει το έργο  του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 160 Επανασυγκρότηση και σκοπός του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού επανασυγκροτείται με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό. Σκοποί του ΣΑΕ είναι, ιδίως, η διατήρηση, προώθηση και προβολή της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού, η ενίσχυση της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας του απανταχού Ελληνισμού, η προώθηση των συμφερόντων και η σύσφιγξη των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και με την πατρίδα.

Άρθρο 161 Σύνθεση και όργανα του Σ.Α.Ε.

1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού
ελληνισμού ανά Περιφέρεια.

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:

α) Περιφέρεια Καναδά,
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής,
δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης,
ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής.

2. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω διαδικασιών αυτοοργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού από τις αντιπροσωπευτικές του οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού στο Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:

α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι
γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι
δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι
ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι

3. Η δομή του Σ.Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό καθορίζεται με διαδικασίες αυτοοργάνωσης του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού.

4. α. Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση του και όσα άλλα προβλέψει ο Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 162 παρ. 4.

β. Το Προεδρείο εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του προβλέψει για αυτό ο
Κανονισμός Λειτουργίας. Με τον Κανονισμό ορίζονται επίσης ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και ο τρόπος εκλογής των μελών του Προεδρείου.

β. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε. και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

5. α. Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί τουλάχιστον τριάντα μέλη της από τέσσερις τουλάχιστον περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφαση της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, τα αρμόδια προξενεία.

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός τριμήνου από την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Πρόεδρο της και αποφασίζει τον προσωρινό κανονισμό λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του άρθρου 162 παρ. 4.

6. Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. Μετά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης η τροποποίηση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος γίνεται κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.

Άρθρο 162 Έδρα – Αμφικτυονία Απόδημου Ελληνισμού

1. α. Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ φέρει την επωνυμία «Αμφικτυονία Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «Αμφικτυονία» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β. Ο αριθμός και ο χρόνος των συνεδριάσεων της Αμφικτυονίας, μετά την πρώτη σύγκληση της, καθορίζονται από την ίδια, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.

γ. Γραμματειακή υποστήριξη στην Αμφικτυονία παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερωθεί σχετικά τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την προγραμματιζόμενη συνεδρίαση της.

2. Η Αμφικτυονία μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. στο Και στην περίπτωση αυτή την γραμματειακή υποστήριξη παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

3. Στις συνεδριάσεις της Αμφικτυονίας μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α. προσωπικότητες από τον χώρο του απόδημου ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν ενδεικτικά στον
πολιτιστικό, επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την Ειδική μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο της Ειδικής μόνιμης επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

β. διακεκριμένες προσωπικότητες, που δεν έχουν ελληνική καταγωγή αλλά έχουν διακριθεί για τις θέσεις τους υπέρ των εθνικών θεμάτων και για την συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από διαβούλευση με το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων,

γ. Από ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.

δ. εκπρόσωποι των ΠΟΜΑΚ / ΠΣΕΚΑ που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να είναι περισσότερα από το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η Αμφικτυονία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών της και σε κάθε περίπτωση με όχι λιγότερες από εικοσιέξι ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του τρόπου εκλογής των εκπροσώπων στο Σ.Α.Ε, των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και της Αμφικτυονίας.

5. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Αμφικτυονίας που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας ή ο νόμος αυτός εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων.

Άρθρο 163 Πόροι του Σ.Α.Ε.

Το Σ.Α.Ε. λειτουργεί με ίδιους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

Άρθρο 164 Ασυμβίβαστα

1. Η ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τα έργα ή την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή των αναπληρωτών τους, οιασδήποτε νομικής μορφής νομικών προσώπων της  ημεδαπής, τα οποία επιχορηγούνταν εν όλω ή εν μέρει από το Σ.Α.Ε. ή ενισχύονταν οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτό.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή τους σε προσωρινές διοικήσεις προϋφιστάμενων νομικών προσώπων της ημεδαπής, τα οποία επιχορηγούνταν εν όλω ή εν μέρει από το Σ.Α.Ε ή ενισχύονταν οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτό, οι οποίες ορίσθηκαν από δικαστικές αποφάσεις, και σε εκτέλεση αυτών, για το χρονικό διάστημα και τους σκοπούς και μόνον που αυτές επιτάσσουν.

Άρθρο 165 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (161/Α’) ‘’Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’ και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις. Το Σ.Α.Ε. του παρόντος νόμου, ουδεμία νομική, διοικητική ή οικονομική συνάφεια, σχέση ή υποχρέωση έχει με οιασδήποτε νομικής μορφής νομικά πρόσωπα που είχαν συσταθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού με παρεμφερείς σκοπούς με αυτό.

ΣΧΟΛΙΟ Panhellenic Post: Θα επανέλθουμε στο θέμα με λεπτομερή ανάλυση επί των προτεινομένων για την επανασυγκρότηση του ΣΑΕ.