Πασχάλιον μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. κ. Γενναδίου

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀγαπητά,

Ἡ Χάρις τῆς Ἀναστάσεως θά στεφανώσῃ καί θά ἐνδοξάσῃ πάντας τούς «ἀκούοντας τόν λόγον

τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντας αὐτόν», διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ νικητής τοῦ θανάτου,

«θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Διά τῆς ἀναστάσεως κατορθοῦται καί ἡ ὑπερνίκησις καί τοῦ ἐν ἡμῖν «σώματος τοῦ θανάτου»,

τοὐτέστιν, τῆς ἀμαρτίας (Ρωμ. κεφ. 6).

Ἀπεδέχθη τήν θυσίαν, διά νά ἁγιάσῃ δια τοῦ ἰδίου αἵματος τόν λαόν…» (Ἑβρ. 13,2),

ἀλλά καί ἐθριάμβευσε κατά τοῦ θανάτου.

Εἰς χεῖρας Θεοῦ πᾶς ἄνθρωπος, ἰδίᾳ ὁ Χριστιανός Ὀρθόδοξος.

Εἶναι χρέος του νά ἐπαφίεται πάντοτε, νά γνωρίζῃ ὅτι εἶναι οὐχί σπανίως,

μέσα εἰς τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ, τό «διά πολλῶν θλίψεων εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν»

Του (Πραξ. 14, 22).

Ἐάν Ἐκεῖνος ὁ Σωτήρ τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων ἔφθασε μέχρι τοῦ Σταυροῦ·

ἐάν ἡ Παναγία, ἡ Μητέρα του τόσον ὑπέφερε καί ἐδάκρυσε καί ἔκλαυσε πικρῶς·

ἐάν οἱ Ἅγιοι Πάντες «μέχρις αἵματος πρός τήν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι» (Ἑβρ. 12,4)

ἔμειναν ἐσαεί ἥρωες καί μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐν Χριστῷ ἁγίας ζωῆς,

καί ἡμεῖς ἄς ἔχωμεν τήν διάθεσιν, τήν διαθεσιμότητα καί τήν ἀναγκαίαν ἀπόφασιν,

νά πορευθῶμεν, μέ γνώμονα τήν δύναμιν καί τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην

καί τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, διά νά φθάσωμεν, ζήσωμεν καί εὐφρανθῶμεν

ἀληθινά κατά τήν ἡμέραν τήν ὁποίαν «ἐποίησεν ὁ Κύριος»,

ὅπως ψάλῃ ὁ μέγας ὑμνῳδός Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Καί κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως,

ἄς ἀναφωνήσωμεν πᾶντες: «Χριστός Ἀνέστη! … Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

Ἐν Βενετίᾳ, Πάσχα 2017

† Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος